where are you from là gì

The man asked (me), "Where are you from?"

Bạn đang xem: where are you from là gì

Mã Tổ hỏi: "Từ đâu đến?"

So where are you from, Albright?

Ông quê ở đâu, Albright?

So, where are you from?

Vậy chú kể từ đâu tới?

Where are you from?

Cậu tới kể từ đâu?

Tell bủ, where are you from?

Nói tôi bịt, anh tới từ đâu thế?

Where are you from?

Ông tới từ đâu?

Where are you from?

Anh tới từ đâu?

Where are you from?

Cô tới từ đâu?

13 David asked the young man who brought him the news: “Where are you from?”

13 Đa-vít chất vấn người thanh niên fake tin: “Ngươi kể từ đâu đến?”.

Fine, where are you from?

Được thôi, cậu kể từ đâu tới?

Where are you from, exactly?

địa điểm nào, chủ yếu xác?

Where are you from, Lewis?

Cháu kể từ đâu đến, Lewis?

And where are you from, Peter Lake?

Anh cho tới từ đâu, Peter Lake?

Xem thêm: gió mát trăng thanh hoa đua nở

Well, where are you from?

Vậy thì, em kể từ đâu tới?

And where are you from, Mr. Brown?

Anh ở đâu, anh Brown?

whereas Europeans prefer “Where are you from?”

” trong những lúc người Châu Âu mến hỏiAnh kể từ đâu đến?

Where are you from?

Quê cô ở đâu?

So, robin, where are you from?

Vậy, Robin, em tới từ đâu?

Where are you from?

Cậu kể từ đâu tới?

And where are you from, little squirt?

cậu từ đâu đến?

Where are you from, man?

Anh kể từ đâu tới, anh bạn?

So, where are you from?

Vậy, anh kể từ đâu đến?

“[Pilate] entered into the governor’s palace again and said to tướng Jesus: ‘Where are you from?’

“[Phi-lát] lại trở nhập điểm trường-án tuy nhiên phát biểu với Đức Chúa Jêsus rằng: Ngươi kể từ đâu?

Householders often asked my wife and me: “Where are you from?

Chủ mái ấm thông thường chất vấn bọn chúng tôi: “Ông bà kể từ đâu đến?

Where are you from?

Các cậu kể từ đâu tới?

Xem thêm: an tri ngã ý