Under Secretary Là Gì

  -  
a person who works for and has a slightly lower rank than the secretary (= person in charge) of a government department:

Quý khách hàng vẫn xem: Under secretary là gì

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use từ hufa.edu.vn.Học những từ bỏ bạn phải tiếp xúc một bí quyết lạc quan.

These men - assistant commissioners, undersecretaries, inspectors - were the by-sản phẩm of the fledgling but growing state bureaucracy. There is nothing lượt thích giving an undersecretary or assistant secretary a straight responsibility lớn make hyên go off and vị his homework. Very senior officers—those of the rank of deputy undersecretary or above—have sầu an entitlement khổng lồ travel in a superior class by virtue of their grade. From that, right down the scale, from permanent undersecretaries downwards, there are to lớn be corresponding increases. If that were ever khổng lồ be so, we should have sầu gone along the way to lớn government by undersecretaries, with responsibility allocated to them alone. Those participating in the work of the task forces include officials of undersecretary, assistant secretary, principal and equivalent grades. It is headed by the chief scientist, whereas each of the other major sources has an undersecretary as its head. Let them not be overridden all the time by secretaries, principal secretaries và undersecretaries saying that they cannot vì chưng this or that. How many of the civil servants so dispersed have been of assistant secretary or undersecretary grade, because these are, after all, the policymakers? This applies not only lớn the industries themselves but lớn the civil servants at deputy-secretary và undersecretary màn chơi who will be called upon khổng lồ handle the affairs of the industry. Các ý kiến của các ví dụ ko biểu lộ cách nhìn của các chỉnh sửa viên hufa.edu.vn hufa.edu.vn hoặc của hufa.edu.vn University Press tốt của các công ty trao giấy phép.


Bạn đang xem: Under secretary là gì

*

*Xem thêm: Tải Game Đánh Bài Cho Điện Thoại Miễn Phí Về Điện Thoại, Tải Game Đánh Bài Cho Điện Thoại Miễn Phí

*

*Xem thêm: Gsp Là Gì? Tiêu Chuẩn Gsp Là Gì ? Tiêu Chuẩn Gsp Ứng Dụng Trong Ngành Dược

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các app kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp phép Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn hufa.edu.vn English hufa.edu.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ lưu giữ với Riêng bốn Corpus Các luật pháp sử dụng /displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications