Tín ngưỡng tiếng anh là gì

  -  

Hôm ni, honamphokhổng lồ.com xin share với chúng ta từ bỏ vựng giờ đồng hồ Anh về chủ đề tín ngưỡng – một chủ thể rất gần gũi khá độc đáo.Bạn đang xem: Tín ngưỡng tiếng anh là gì

=> Những tự vựng tiếng Anh Ielts chủ đề Books cùng Movie

=> Những trở nên báo hay gặp ở sân bay bởi giờ Anh

=> Từ vựng giờ Anh chủ thể pháp luật pháp


*

Từ vựng tiếng Anh về chủ đề tín ngưỡng

- Abbey – /ˈæb.i/: tu viện

- Angel – /ˈeɪn.dʒəl/: thiên thần

- Ancient traditional – /ˈeɪn.ʃənt.trəˈdɪʃ.ən.əl/: truyền thống cổ xưa

- Attachment – /əˈtætʃ.mənt/: sự buộc ràng, sự chấp trước

- Apostle – /əˈpɑː.səl/: tín đồ gia dụng, thiết bị đệ

- Awaken – /əˈweɪ.kən/: thức tỉnh

- Being – /ˈbiː.ɪŋ/: sinc mệnh

- Belief – /bɪˈliːf/: tín ngưỡng

- Bodhisattva: Bồ Tát

- Buddhism – /ˈbʊd.ɪ.zəm/: đạo Phật

- Catholicism – /kəˈθɑl·əˌsɪz·əm/: Công giáo

- Causal law – /ˈkɑː.zəl.lɑː/: hình thức nhân quả

- Christian – /ˈkrɪs.ti.ən/: đạo Thiên Chúa

- Christmas – /ˈkrɪs.məs/: Lễ Chúa giáng sinh

- Confucianism – /kənˈfjuː.ʃən.ɪzm/: đạo Khổng (Nho giáo)

- Creator – /kriˈeɪ.t̬ɚ/: Đấng sản xuất hóa, Đấng sáng sủa thế

- Hinduism – /ˈhɪn.duː.ɪ.zəm/: đạo Hindu (Ấn Độ giáo)

- Protestantism – /ˈprɑt̬·ə·stənˌtɪz·əm/: đạo Tin lành

- Taoism – /ˈdaʊ.ɪ.zəm/: Lão giáo (Đạo giáo)

- Sikhism – /ˈsi·kɪz·əm/: đạo Sikh (Ấn Độ giáo)

- Islam – /ˈɪz.læm/: đạo Hồi

- Church – /tʃɝːtʃ/: công ty thờ

- Synagogue – /ˈsɪn.ə.ɡɑːɡ/: giáo đường của Do Thái Giáo

- Mosque – /mɑːsk/: nhà thời thánh của bạn Hồi giáo

- Pagoda – /pəˈɡoʊ.də/: chùa

- Temple – /ˈtem.pəl/: đền

- Monk – /mʌŋk/: thầy tu

- Priest – /priːst/: linch mục

- Pope – /poʊp/: giáo hoàng

- Fairy – /ˈfer.i/: Tiên

- God – /ɡɑːd/: Thần, Chúa

- Saint – /sənt/: Thánh nhân

- Savior – /ˈseɪv·jər/: vị cứu tinh

- Heaven – /ˈhev.ən/: thiên đường, thiên quốc, thiên thượng

- Hell – /hel/: địa ngục

- Earth – /ɝːθ/ trái đất, cõi trần

- Ghost – /ɡoʊst/, phantom – /ˈfæn.t̬əm/: ma

- Devil – /ˈdev.əl/, satung – /ˈseɪ.tən/, demon – /ˈdiː.mən/: quỷ dữ

- Easter – /ˈiː.stɚ/: Lễ phục sinh

- Reincarnation – /ˌriː.ɪn.kɑːrˈneɪ.ʃən/: luân hồi

- Material – /məˈtɪr.i.əl/: đồ gia dụng chất

- Spirit – /ˈspɪr.ət/: linh hồn, tinc thần

- Practice – /ˈpræk.tɪs/: luyện, tu luyện

- Meditation – /ˈmed.ə.teɪt/: tnhân hậu định

- Pray – /preɪ/: cầu nguyện

- Chant – /tʃænt/: tụng kinh

- Though – /ðoʊ/: ý niệm, ý nghĩ

- Mind – /maɪnd/: bốn tưởng, trung tâm hồn

- Moral standard – /ˈmɔːr.əl.ˈstæn.dɚd/: tiêu chuẩn đạo đức

- Ignorance – /ˈɪɡ.nɚ.ənt/: sự dại dột muội

- Virtue – /ˈvɝː.tʃuː/: đức hạnh, phẩm giá

- Wisdom – /ˈwɪz.dəm/: trí huệ, sự thông thái

- Compassion – /kəmˈpæʃ.ən/: lòng tự trung tâm, thiện tại lương

- Mercy – /ˈmɝː.si/: lòng từ bỏ bi

- Forbearance – /fɔːrˈber.əns/: sự nhẫn nại

- Truthfulness – /ˈtruːθ.fəl/: sự thực tâm, chân thực

- Sincerity – /sɪnˈsɪr/: thật tình, thành khẩn

- Evil – /ˈiː.vəl/: loại ác

- Tribulation – /ˌtrɪb.jəˈleɪ.ʃən/: khổ nạn

- Scripture – /ˈskrɪp.tʃɚ/: gớm sách

- The Bible – /ˈbaɪ.bəl/: Thánh kinh

- Buddha law – /ˈbʊd.ə.lɑː/: Phật Pháp

- Preach – /priːtʃ/: thuyết giảng

- Prophecy – /ˈprɑː.fə.si/: lời tiên tri

- Universe – /ˈjuː.nə.vɝːs/: vũ trụ, toàn thể

- Prehistoric civilization – /ˌpriː.hɪˈstɔːr.ɪk. ˌsɪv.əl.əˈzeɪ.ʃən/ /: vnạp năng lượng minc tiền sử

- Superstition – /ˌsuː.pɚˈstɪʃ.ən/: sự mê tín

Ví dụ:

- Any conflict can be solved with tolerance, patience and sincerity.

Bạn đang xem: Tín ngưỡng tiếng anh là gì

=> Mọi sự xung đột phần đông rất có thể được xử lý với việc rộng lượng, kiên nhẫn cùng thật tình.

- The paths of perceiving of mainstream beliefs is through the practing following the moral standards as directed by awaken people like Buddha Sakyamuni, Jesus, Lao Tzu…

=> Con con đường thừa nhận thức của các tín ngưỡng chân chính là trải qua bài toán thực hành thực tế sửa sang phiên bản thân theo những tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp được dẫn dắt bởi vì các vị giác đưa nhỏng Phật Thích Ca Mâu Ni, Chúa Jesus, Lão Tử…

=> Tín ngưỡng không hẳn là sự mê tín dị đoan mù quáng. Nó là khoa học cùng họ có những cách khác biệt để mày mò ra bí mật sự liên hệ thân nhỏ bạn cùng ngoài hành tinh.

Xem thêm: Chuyện Kể: 7 Con Quỷ Trong Kinh Thánh Tượng Trưng Cho 7 Đại Tội Của Con Người

- Every mainstream religious belief appears in human society when social morality standards are degradation. They help lớn restore truthful morality standards of human.

Xem thêm: Giá Trị Thương Hiệu Là Gì ? Những Điều Cần Làm Để Tăng Giá Trị Thương Hiệu

- Scientists say that we are only aware of 4% of matter of universe, so we cannot see the existence of beings created by other matter. However, religions long times ago can be aware Gods – the higher-class beings than human

=> Các nhà công nghệ nói rằng chúng ta chỉ phân biệt được 4% thiết bị hóa học trong dải ngân hà, cho nên vì thế họ không thể thấy được sự lâu dài của những sinc mệnh được cấu thành do các thiết bị chất khác. Tuy nhiên từ rất rất lâu những tín ngưỡng tôn giáo hiện có thể thừa nhận thức về Thần – các sinc mệnh thời thượng rộng loài bạn.

Hy vọng phần đông từ bỏ vựng trên đang hữu dụng mang lại chúng ta, thuộc học giờ Anh hàng ngày với hufa.edu.vn lớn.com nhé. Bạn hoàn toàn có thể xem thêm giải pháp học tập trường đoản cú vựng giờ đồng hồ Anh của trung trung ương công ty chúng tôi. Chúc các bạn học hành hiệu quả!