Tài Khoản 632 Là Gì

  -  

Sơ đồ chữ T tài khoản 632 “Giá vốn hàng bán” theo TT 133 đối với DN hạch toán theo PP Kê khai thường xuyên; Sơ đồ chữ T tài khoản 632 “Giá vốn hàng bán” theo TT 133 đối với DN hạch toán theo PP Kiểm kê định kỳ. Sơ đồ phản ánh cách hạch toán tài khoản 632 theo TT 133 một cách tóm tắt nhất. Để hiểu rõ hơn sơ đồ chữ T tài khoản 632, chúng ta cùng nghiên cứu các nội dung: Giá vốn là gì? Tài khoản 632 là gì? Nguyên tắc hạch toán kế toán TK 632 “Giá vốn hàng bán” ; Kế cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 632.

Bạn đang xem: Tài khoản 632 là gì

 Chúng ta cùng nghiên cứu Giá vốn là gì?

Theo điều 62 thông tư 133/2016/TT-BTC thì Giá vốn hàng bán là

GIÁ TRỊ TƯƠNG ỨNG VỚI LƯỢNG sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư đã bán được của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian.GIÁ THÀNH SẢN XUẤT của sản phẩm xây lắp đã bán được của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian.

Giá vốn hàng bán bao gồm chi phí của tất cả các mặt hàng có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến việc sản xuất hoặc mua hàng hóa, dịch vụ đã được bán.

Tài khoản 632 “Giá vốn hàng bán” là gì?

 Tài khoản 632 “Giá vốn hàng bán” theo thông tư 133 dùng để phản ánh các nội dung sau:

Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư bán trong kỳ;Giá thành sản xuất của sản phẩm xây lắp (đối với doanh nghiệp xây lắp) bán trong kỳ. Các chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản đầu tư như: Chi phí khấu hao; chi phí sửa chữa; chi phí cho thuê BĐSĐT theo phương thức cho thuê hoạt động; chi phí nhượng bán, thanh lý BĐSĐT…”.

Khi hạch toán kế toán bất kể tài khoản nào, cũng đều phải đúng nguyên tắc. Và Tài khoản 632 theo thông tư 133 cũng không ngoại lệ. Vậy nguyên tắc hạch toán TK 632 theo thông tư 133 như thế nào. Mời các bạn xem:

 Nguyên tắc hạch toán của TK 632 theo TT 133 TẠI ĐÂY.

Trước khi đi vào Sơ đồ chữ T tài khoản 632 “Giá vốn hàng bán” theo TT133, để hiểu rõ sơ đồ này. Mời bạn xem Nội dung và kết cấu Tài khoản 632 “Giá vốn hàng bán” theo TT133.

Nội dung và kết cấu Tài khoản 632 “Giá vốn hàng bán” theo thông tư 133.

Tài khoản 632

Bên nợ 
 Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, phản ánh  Đối với hoạt động kinh doanh BĐS đầu tư, phản ánh
Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã bán trong kỳ.

Xem thêm: Game One Piece Đại Chiến Giang Hồ, Fairy Tail Vs One Piece 2

Số khấu hao BĐS đầu tư dùng để cho thuê hoạt động trích trong kỳ
Chi phí NL,VL chi phí nhân công vượt trên mức bình thường và chi phí sản xuất chung cố định không phân bổ được tính vào giá vốn hàng bán trong kỳChi phí sửa chữa, nâng cấp, cải tạo BĐS đầu tư không đủ điều kiện tính vào nguyên giá BĐS đầu tư

Chi phí phát sinh từ nghiệp vụ cho thuê hoạt động BĐS đầu tư trong kỳ

Các khoản hao hụt, mất mát của hàng tồn kho sau khi trừ phần bồi thường do trách nhiệm cá nhân gây raGiá trị còn lại của BĐS đầu tư bán, thanh lý trong kỳ
Chi phí xây dựng, tự chế TSCĐ vượt trên mức bình thường không được tính vào nguyên giá TSCĐ hữu hình tự xây dựng, tự chế hoàn thànhChi phí của nghiệp vụ bán, thanh lý BĐS đầu tư phát sinh trong kỳ
Số trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn khoChi phí trích trước đối với hàng hóa bất động sản được xác định là đã bán
Bên có
Kết chuyển giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã bán trong kỳ sang tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”
Kết chuyển toàn bộ chi phí kinh doanh BĐS đầu tư phát sinh trong kỳ để xác định kết quả hoạt động kinh doanh
Khoản hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cuối năm tài chính (chênh lệch giữa số dự phòng phải lập năm nay nhỏ hơn số đã lập năm trước)
Trị giá hàng bán bị trả lại nhập kho
Khoản hoàn nhập chi phí trích trước đối với hàng hóa bất động sản được xác định là đã bán (chênh lệch giữa số chi phí trích trước còn lại cao hơn chi phí thực tế phát sinh).
Khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán nhận được sau khi hàng mua đã tiêu thụ
Các khoản thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường đã tính vào giá trị hàng mua, nếu khi xuất bán hàng hóa mà các khoản thuế đó được hoàn lại
*
Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán không có số dư cuối kỳ.

*
Sơ đồ chữ t tài khoản 632 “Giá vốn hàng bán” theo TT 133.

Mời các Bạn cùng xem Sơ đồ chữ t tài khoản 632 “Giá vốn hàng bán” theo TT 133 (hay còn gọi là sơ đồ hạch toán tài khoản 632 theo TT 133).

Sơ đồ chữ T tài khoản 632, tóm tắt các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong DN liên quan trực tiếp đến TK 632 “Giá vốn hàng bán. Sơ đồ giúp Kế toán có thể ghi nhớ và nắm bắt nội dung phản ánh của TK 632″Giá vốn hàng bán” nhanh nhất.

Sơ đồ chữ T tài khoản 632 “Giá vốn hàng bán” theo TT 133 đối với DN hạch toán theo PP Kê khai thường xuyên;

*

Sơ đồ chữ T tài khoản 632 “Giá vốn hàng bán” theo TT 133 đối với DN hạch toán theo PP Kiểm kê định kỳ.

Xem thêm: E-Government Là Gì ? Chính Phủ Điện Tử (Electronic Government) Là Gì

*

Qua Sơ đồ chữ t tài khoản 632 “Giá vốn hàng bán” theo TT133, Bạn đọc có thể hình dung được nhanh nhất những nội dung phản ảnh của TK 632

  Hướng dẫn hạch toán tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán theo thông tư 133 >> TẠI ĐÂY.

Bạn có nhu cầu nâng cao trình độ kế toán thuế; Muốn có Chứng chỉ đại lý thuế; Hay muốn sử dụng Dịch vụ kế toán chuyên nghiệp của Kế Toán Hà Nội. Hãy tham khảo: