Misfortune Là Gì

  -  
misfortune /mis"fɔ:tʃn/* danh từ- sự rủi ro, sự bất hạnh- điều không may, điều hoạ!misfortunes never come alone (singly)- hoạ vô đơn chí
Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "misfortune", trong bộ từ điển Từ điển Anh - hufa.edu.vnệt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ misfortune, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ misfortune trong bộ từ điển Từ điển Anh - hufa.edu.vnệt

1. A misfortune!

Một bất hạnh!

2. Our misfortune was never ending.

Bạn đang xem: Misfortune là gì

Sự bất hạnh của chúng thần chưa chấm dứt được

3. But when misfortune strikes, they disappear.

Nhưng khi có hoạn nạn thì họ biến mất.

4. Job suffered sickness and personal misfortune.

Gióp đau khổ vì mang bệnh và bị bất hạnh.

5. Shis is the reason for your misfortune.

Đó là nguyên do cho sự bất hạnh của anh.

6. And blaming misfortune is just plain weakness.

Và đổ thừa cho vận sui chỉ là sự kém cỏi rõ ràng.

7. To ignore this, would bring great misfortune.

Nếu quên điều này sẽ mang lại tai họa lớn.

8. It lends such an elegance to our misfortune!

hufa.edu.vnệc đó giúp tăng thêm tao nhã cho sự bất hạnh của chúng ta

9. There is no bigger misfortune than to die alone,

Không có bất hạnh nào lớn hơn là chết một mình.

10. You alone are responsible for the misfortune that has befallen Camelot.

Chỉ mình cậu mang trách nhiệm cho tai ương vừa giáng xuống Camelot.

Xem thêm: Sinh Học 12 Bài 44: Chu Trình Sinh Địa Hóa Là Gì, Chu Trình Sinh Địa Hóa

11. Human wisdom has proved sadly lacking, leading to misfortune and despair.

Sự khôn ngoan của loài người đã tỏ ra thiếu sót trầm trọng, dẫn người ta đến chỗ bất hạnh và vô vọng.

12. After continual misfortune ( and deaths ) , the owner banished it to the attic .

Sau nhiều bất hạnh ( và cả những cái chết ) liên tục xảy ra , người chủ đã tống nó lên gác xép .

13. It was indeed “intervention on behalf of someone suffering misfortune or distress.”

Thật thế, đó là “sự can thiệp để cứu vớt người nào lâm nạn hoặc đau khổ”.

14. I see you"re blending in and hiding among your brothers of misfortune.

Anh thấy chú em đang trà trộn Và " anh hùng núp " trong cái lũ bạn bần cùng đấy.

15. If misfortune befalls Xiao Qiao will you still fight a war of honor?

Vạn nhất nhị tẩu gặp bất trắc, huynh vẫn sẽ cầm quân tử chiến chứ?

16. In Job’s case, he had lived a good life, seemingly sheltered from misfortune.

Trong trường hợp của Gióp, ông đã sống một cuộc đời đạo đức và dường như được che chở khỏi tai họa.

17. Better for a woman to have a little misfortune for her, you know?

Thê có tốt không khi phụ nữ dấu bí mật của họ?

18. 12 You should not gloat over your brother’s day on the day of his misfortune,+

12 Ngươi chớ hả hê về ngày của anh em mình, là ngày người gặp tai vạ,+

19. The fact that we have believed for so long, that is truly our real misfortune.

Thực tế mà chúng ta đã tin quá lâu, đó là thực sự bất hạnh của chúng tôi.

20. Obhufa.edu.vnously we suffer a little when some misfortune befalls us, but envy requires us to suffer all good fortune that befalls everyone we know!

Hiển nhiên, chúng ta đau khổ một chút khi một số điều không may xảy ra cho chúng ta, nhưng lòng ganh tị bắt chúng ta phải đau khổ khi tất cả điều may mắn tốt lành xảy đến cho mọi người mà mình biết!

21. The king , who would fain keep his dear child from the misfortune , gave orders that every spindle in the whole kingdom should be burnt .

Xem thêm: Năng Lượng Hóa Thạch Là Gì, Năng Lượng Hóa Thạch: Những Lối Thoát Đang Mở Ra

Đức vua , vì nóng lòng muốn đứa con thân yêu của mình thoát khỏi bất hạnh , liền ra lệnh tất cả các con thoi trong toàn bộ vương quốc phải đem đi thiêu hủy .

22. Rikyū presented each of his guests with a piece of the equipment as a souvenir, with the exception of the bowl, which he shattered, as he uttered the words: "Never again shall this cup, polluted by the lips of misfortune, be used by man."

Rikyū tặng mỗi vị khách một loại trà cụ làm kỷ niệm, trừ bát uống trà, mà ông đập vỡ nó, thốt lên rằng "Chẳng bao giờ chiếc cốc này, vốn đã bị đôi môi bất hạnh làm hoen ố, còn được ai dùng nữa."