MÁY HÚT ẨM TIẾNG ANH LÀ GÌ

  -  
The anhydrous form is very hygroscopic; therefore the monohydrate (Ca(CH3COO)2•H2O) is the common form.

Bạn đang xem: Máy hút ẩm tiếng anh là gì


Không giống như các muối stronti khác, muối cacbonat thường được ưu tiên vì chi phí rẻ và vì nó không hút ẩm.
Unlike other strontium salts, the carbonate salt is generally preferred because of its cost and the fact that it is not hygroscopic.
Có nhiều dấu hiệu cho thấy nạn phá rừng và phân mảnh rừng đang đẩy nhanh quá trình hút ẩm dần dần này.
There are indications that deforestation and forest fragmentation are accelerating this gradual desiccation.
Ông ta bảo có thể bịt ống, nhưng anh phải gọi dịch vụ chống ngập đến đây để hút ẩm tường và sàn nhà.
He said he could close the pipe but you gotta get a flooding service here to dry off the walls and the floor.
LiOH + HBr → LiBr + H2O Liti bromua được sử dụng trong các hệ thống điều hòa không khí như chất một chất hút ẩm.
Dạng này có thể được tạo ra bằng cách ngưng tụ nhanh hơi phốtpho pentôxít, kết quả là một chất rắn cực kỳ hút ẩm.
This form can be made by condensing the vapor of phosphorus pentoxide rapidly, the result is an extremely hygroscopic solid.
Là một hợp chất rất hút ẩm, canxi perclorat thường thấy tồn tại ở dạng ngậm bốn phân tử nước, được gọi là canxi perclorat tetrahydrat.
Being very hygroscopic, calcium perchlorate is commonly seen in the presence of four water molecules, referred to as calcium perchlorate tetrahydrate.
Amoni clorua đã được sử dụng trong pháo hoa vào thế kỷ 18 nhưng đã được thay thế bằng các chất an toàn hơn và ít hút ẩm hơn.
Ammonium chloride was used in pyrotechnics in the 18th century but was superseded by safer and less hygroscopic chemicals.
Trong đêm tối hoặc sáng sớm, chúng thường tìm kiếm thực vật như loài Indigofera viscosa, loài cỏ sản xuất ra chất tiết hút ẩm đáp ứng nhu cầu về nước.

Xem thêm: Hươu Và Nai Khác Gì Nhau - Cách Phân Biệt Hươu Và Nai


In the night or early morning, they often search for plants such as Indigofera colutea, which produce a hygroscopic secretion that fulfils water requirements.
Nó cũng được sử dụng như một thành phần của khuôn đúc bằng cát cũng như chất hút ẩm để loại bỏ hơi ẩm từ không khí và các loại khí.
It is also used as a component of foundry sand and as a desiccant to remove moisture from air and gases.
Tuy nhiên, có một số thực vật sống ở Atacama, chúng đặc biệt thích nghi khi hút ẩm và sương giá từ các luồng gió thổi vào từ Thái Bình Dương.
Nevertheless, there is some plant life in the Atacama, in the form of specialist plants that obtain moisture from dew and the fogs that blow in from the Pacific.
Sucralose là không hút ẩm, có thể dẫn đến hàng nướng đó là đáng chú ý khô hơn và thể hiện một kết cấu nhẹ hơn những người thực hiện với sucrose.
Sucralose is not hygroscopic, which can lead to baked goods that are noticeably drier and manifest a less dense texture than those made with sucrose.
Antimon sunfat có công thức hóa học là Sb2(SO4)3, là một vật liệu hút ẩm được hình thành bằng phản ứng antimon hoặc các hợp chất của nó với axit sulfuric nóng.
Antimony sulfate, Sb2(SO4)3, is a hygroscopic material is formed by reacting antimony or its compounds with hot sulfuric acid.
Giếng khí năng động: hoạt động như một máy hút ẩm; mặc dù thiết kế hoạt động tốt nhưng chúng đòi hỏi một nguồn năng lượng, làm cho chúng không hiệu quả về kinh tế ngoại trừ những trường hợp đặc biệt.
Active collectors: these collect water in the same way as a dehumidifier; although the designs work well, they require an energy source, making them uneconomical except in special circumstances.
Các muối thiamine mononitrat thay vì thiamine hydroclorua được sử dụng để tăng cường vi chất thực phẩm, như mononitrate là ổn định hơn, và không hấp thụ nước từ độ ẩm tự nhiên (là không hút ẩm), trong khi hydrochloride thiamine là hút ẩm.
The salt thiamine mononitrate, rather than thiamine hydrochloride, is used for food fortification, as the mononitrate is more stable, and does not absorb water from natural humidity (is non-hygroscopic), whereas thiamine hydrochloride is hygroscopic.
Nó được sử dụng làm chất hút ẩm cho các mẫu khí khô hoặc không khí, nhưng không còn được khuyên dùng để sử dụng như một chất hút ẩm thông thường do những nguy cơ tiềm ẩn nguy hiểm cuả các hợp chất perclorat.

Xem thêm: Bệnh Ở Ruột Thừa Có Chức Năng Gì, Chức Năng Của Ruột Thừa


It is used as desiccant to dry gas or air samples, but is no longer advised, for use as a general desiccant, due to hazards inherent in perchlorates.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M