Kiểm Toán Viên Tiếng Anh Là Gì

  -  

Kế toán thù – Kiểm tân oán là 1 trong những ngành mong muốn tuyển chọn dụng tối đa bây giờ, tuy nhiên yên cầu tuyển dụng ngành này của những cửa hàng, tập đoàn to cũng khá hà khắc cùng giờ anh chuyên ngành kế toán kiểm toán là một trong trong số những kĩ năng yêu cầu mà lại các bạn ứng viên buộc phải nắm rõ nếu muốn thao tác với thăng tiến vào môi trường xung quanh hội nhập quốc tế.


*

Tổng phù hợp 100 thuật ngữ giờ đồng hồ anh chuyên ngành kế toán thù kiểm toán

Trong bài viết này, hufa.edu.vn đã tổng phù hợp 100 thuật ngữ giờ đồng hồ anh chuyên ngành kế toán thù kiểm tân oán theo bảng chữ cái, hi vọng sẽ giúp đỡ các bạn học tập từ bỏ vựng chuyên ngành một phương pháp tất cả khối hệ thống hơn.

Thuật ngữ A

Accounting entry /ə’kauntiɳ ‘entri/: Bút toán thù Accumulated /ə’kju:mjuleit/: Lũy kế Accrued expenses /iks’pens/: Ngân sách chi tiêu bắt buộc trả Advanced payments to lớn suppliers : Trả trước người bán Assets /’æsets/: Tài sản Advances lớn employees: Tạm ứng

Thuật ngữ B

Bookkeeper /’bukki:pə/: tín đồ lập báo cáo Balance sheet /’bæləns ʃi:t/: Bảng bằng vận kế toán

Thuật ngữ C

Capital construction /’kæpitl kən’strʌkʃn/: xây đắp cơ bản Cash /kæʃ/: Tiền khía cạnh Cash in hand: Tiền mặt trên quỹ Cash at bank /kæʃ at bæηk/: Tiền gửi bank Cash in transit: Tiền vẫn chuyển Cheông chồng và take over: nghiệm thu Cost of goods sold: Giá vốn bán sản phẩm Construction in progress: giá thành tạo cơ bản dsinh hoạt dang Current portion of long-term liabilities: Nợ dài hạn cho hạn trả Current assets /’kʌrənt ‘æsets/: Tài sản giữ rượu cồn với đầu tư chi tiêu nđính thêm hạn

Thuật ngữ D

Deferred expenses: Chi tiêu hóng kết đưa Deferred revenue: Người download trả trước Depreciation of intangible fixed assets: Hao mòn luỹ kế gia tài cố định và thắt chặt vô hình Depreciation of fixed assets /di,pri:ʃi’eiʃn/, /fiks ’æsets/: Hao mòn luỹ kế tài sản cố định hữu hình Depreciation of leased fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản thắt chặt và cố định thuê tài chính

Thuật ngữ E

Equity and funds: Vốn và quỹ Expense mandate /iks’pens ‘mændeit/: Ủy nhiệm bỏ ra Exchange rate differences /iks’tʃeindʤ reit ’difrəns/: Chênh lệch tỷ giá Expenses for financial activities /iks’pens/, /fai’nænʃəl æk’tivitis/: Ngân sách vận động tài chính Extraordinary income /iks’trɔ:dnri ’inkəm/: Thu nhập bất thường Extraordinary expenses /iks’trɔ:dnri iks’pens/: Ngân sách phi lý Extraordinary profit: Lợi nhuận bất thường

Thuật ngữ F

Figures in: millions VND: Đơn vị tính: triệu đồng Financials /fai’nænʃəls/: Tài bao gồm Financial ratquả táo /fai’nænʃəl ‘reiʃiou/: Chỉ số tài chính Finished goods: Thành phẩm tồn kho Fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt Fixed asmix costs: Nguim giá chỉ tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

Thuật ngữ G

General and administrative expenses: Ngân sách chi tiêu quản lý doanh nghiệp Goods in transit for sale: Hàng gửi đi chào bán Gross revenue /grous ’revinju:/: Doanh thu tổng Gross profit /grous profit/: Lợi nhuận tổng

Thuật ngữ I

Income from financial activities: Thu nhập chuyển động tài thiết yếu Intangible fixed asmix costs: Nguyên ổn giá gia tài cố định vô hình Instruments and tools: Công nỗ lực, quy định trong kho Intangible fixed assets: Tài sản cố định vô hình dung Inventory /in’ventri/: Hàng tồn kho Intra-company payables: Phải trả các đơn vị nội cỗ Investment & development fund: Quỹ đầu tư phạt triển Itemize /’aitemaiz/: mnghỉ ngơi tè khoản

Thuật ngữ L

Leased fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt mướn tài thiết yếu Leased fixed asset costs: Nguyên giá bán gia tài thắt chặt và cố định mướn tài thiết yếu Liabilities /,laiə’biliti/: Nợ bắt buộc trả Long-term financial assets: Các khoản chi tiêu tài chủ yếu dài hạn Long-term borrowings: Vay lâu năm Long-term mortgages, deposits, collateral: Các khoản thế chấp ngân hàng, ký quỹ, cam kết cược lâu năm Long-term liabilities: Nợ lâu năm Long-term security investments: Đầu bốn triệu chứng khoán thù dài hạn

Thuật ngữ M

Merchandise inventory /’mə:tʃəndaiz in’ventri/: Hàng hoá tồn kho

Thuật ngữ N

Net revenue: Doanh thu thuần Net profit: Lợi nhuận thuần Non-business expenditure source: Nguồn kinh phí đầu tư sự nghiệp Non-current assets: Tài sản thắt chặt và cố định cùng chi tiêu lâu năm Non-business expenditures: Chi sự nghiệp

Thuật ngữ O

Operating profit: Lợi nhuận từ bỏ vận động SXKD Other funds: Nguồn kinh phí đầu tư, quỹ không giống Other current assets: Tài sản lưu lại động không giống Other long-term liabilities: Nợ lâu năm khác Other receivables: Các khoản bắt buộc thu khác Other payables: Nợ không giống Other short-term investments: Đầu tư thời gian ngắn khác Owners’ equity: Nguồn vốn công ty ssinh hoạt hữu

Thuật ngữ P

Prepaid expenses: túi tiền trả trước Payables lớn employees: Phải trả công nhân viên cấp dưới Profit before taxes: Lợi nhuận trước thuế Provision for devaluation of stocks: Dự phòng giảm ngay hàng tồn kho Profit from financial activities: Lợi nhuận trường đoản cú vận động tài thiết yếu Purchased goods in transit: Hàng cài đặt vẫn đi bên trên đường

Thuật ngữ R

Receivables /ri’si:vəbls/: Các khoản yêu cầu thu Raw materials /rɔ: mə’tiəriəl/: Các nguyên liệu cần có, vật tư tồn kho Receivables from customers: Phải thu của bạn Reserve fund /ri’zə:v fʌnd/: Quỹ dự trữ Reconciliation /,rekəsili’eiʃn/: Đối chiếu Revenue deductions /’revinju: di’dʌkʃns/: Các khoản sút trừ Retained earnings /ri’tein ´ə:niη/: Lợi nhuận chưa phân phối

Thuật ngữ S

Sales expenses: Ngân sách chi tiêu bán sản phẩm Sales returns: Hàng phân phối bị trả lại Sales rebates: Giảm giá bán hàng Short-term borrowings: Vay ngắn hạn Short-term liabilities: Nợ thời gian ngắn Short-term investments: Các khoản chi tiêu tài bao gồm ngắn hạn Short-term mortgages, collateral, deposits: Các khoản thế chấp vay vốn, ký kết cược, cam kết quỹ ngắn hạn Stockholders’ equity /´stɔk¸houldə ’ekwiti/: Nguồn vốn marketing Short-term security investments: Đầu tư triệu chứng khân oán thời gian ngắn Surplus of assets awaiting resolution: Tài sản thừa chờ xử lý

Thuật ngữ T và W

Taxes và other payables to lớn the State budget: Thuế và các khoản yêu cầu nộp công ty nước Tangible fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình Total assets: Tổng cùng tài sản Total liabilities và owners’ equity: Tổng cùng nguồn vốn Trade creditors: Phải trả cho tất cả những người chào bán Treasury stock /’treʤəri stɔk/: Cổ phiếu quỹWelfare and reward fund: Quỹ khen ttận hưởng và phúc lợi

Trên đó là 100 thuật ngữ giờ anh chuyên ngành kế toán kiểm toán thịnh hành tốt nhất, liên tiếp được áp dụng vào quá trình. Nếu bạn có nhu cầu được đào tạo một biện pháp chuyên nghiệp về các kiến thức tiếng anh phục vụ mang lại công việc, hãy đăng ký theo liên kết sau để dấn tư vấn lộ trình học tập giờ anh dành cho người đi làm nhé: hufa.edu.vn/dang-ky-hoc/