i prefer reading fictional stories to hearing about real events

Bạn đang xem: i prefer reading fictional stories to hearing about real events

I prefer reading fictional stories vĩ đại hearing about real events.

A. imaginary

B. unreal

C. existent

D. legendary

Đáp án C

Từ trái khoáy nghĩa – kiến thức và kỹ năng về kể từ vựng
Tạm dịch
: Tôi mến phát âm những mẩu chuyện hư hỏng cấu rộng lớn là nghe về những sự khiếu nại đem thiệt.
=> fictional /ˈfɪkʃənl/ (a): viễn tưởng, hư hỏng cấu, không tồn tại thật
*Xét những đáp án:
A. imaginary /ɪˈmædʒɪneri/ (a): tưởng tượng, hư hỏng cấu
B. unreal /ˌʌnˈriːəl/ (a): ko thực
C. existent /ɪɡˈzɪstənt/ (a): đem tồn bên trên, đem thật
D. legendary /ˈledʒənderi/ (a): (thuộc) huyền thoại
Do ê, fictional >< existent
*Note: prefer doing sth vĩ đại doing sth: mến làm cái gi rộng lớn thực hiện gì

Bình 14An existent đem thiệt tồn tại

. 48 ngày

Xem thêm: ngược đãi thành yêu

Anh Tuan fictional

. 48 ngày

Giang Giang fictional hu cau

. 17/07/2022

Trần An legendary nằm trong huyền thoại

. 17/07/2022

Trần An fiction hư hỏng cấu

. 17/07/2022

Tài Tổng existent đem tồn bên trên đem thật

. 17/07/2022

Ya'll Jewley fictional#existent

. 28/06/2022

Xem thêm: cnd tran quoc viet moi nhat