Former Name Là Gì

  -  
Former + cái gì đó => nghĩa là cái gì đó là cụ, cũ, đã từng là cái gì đó, nghe khó hiểu kinh