fe3o4 h2so4 đặc nóng

Fe3O4 H2SO4 đặc

Bạn đang xem: fe3o4 h2so4 đặc nóng

Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O là phản xạ lão hóa khử, được VnDoc biên soạn, phương trình này tiếp tục xuất hiện nay vô nội dung những bài xích học: Cân vì như thế phản xạ lão hóa khử Hóa học tập 10, Hóa học tập 12: Bài 32 Hợp hóa học của Fe.... cũng như các dạng bài xích luyện.

1. Phương trình phản xạ Fe3O4 ứng dụng với H2SO4 loãng

2Fe3O4 + 10H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 10H2O

2. Cân vì như thế phản xạ Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

+8/3Fe3O4 + H2S+6O4+3Fe2(SO4)3 + S+4O2 + H2O

1 x

1 x

6Fe+8/3→ 6Fe+3 + 2e (quá trình  oxi hóa)

S+6 + 2e → S+4 (Quá trình khử)

Phương trình hóa học: 2Fe3O4 + 10H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 10H2O

4. Điều khiếu nại phản xạ Fe3O4 rời khỏi Fe2(SO4)3

Không có

5. Cách tổ chức phản xạ mang đến Fe3O4 ứng dụng với hỗn hợp H2SO4

Cho Fe3O4 ứng dụng với hỗn hợp axit sunfuric H2SO4

6. Hiện tượng Hóa học

Khi mang đến Fe3O4 ứng dụng với hỗn hợp axit H2SO4 thành phầm sinh rời khỏi muối bột Fe (III) sunfat và với khí mùi hương hắc diêm sinh đioxit bay rời khỏi.

7. Một số nội dung bên trên liệu liên quan

 • Al2O3 + NaOH → NaAlO2 + H2O
 • Kim loại Fe ko phản xạ được với hỗn hợp nào là sau đây
 • Sắt tây là Fe được phủ lên mặt phẳng vì như thế sắt kẽm kim loại nào là sau đây
 • Bột nhôm trộn với bột Fe oxit lếu láo ăn ý tecmit nhằm triển khai phản xạ nhiệt độ nhôm dùng
 • Hai hỗn hợp đều phản xạ được với sắt kẽm kim loại Fe là
 • Fe3O4 + H2SO4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O
 • Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O
 • Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O
 • FeO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
 • Fe2O3 + CO → Fe + CO2
 • Fe2O3 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2O
 • Fe2O3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + H2O
 • Fe3O4 + H2SO4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O
 • Fe3O4 + HCl → FeCl3 + FeCl2 + H2O
 • Fe3O4 + CO → FeO + CO2
 • Fe3O4 + H2 → Fe + H2O
 • Cách phân biệt những hóa học Hóa học
 • Axit sunfuric loãng: đặc điểm chất hóa học, công thức, ứng dụng

8. Tính hóa học của Fe kể từ oxit Fe3O4

Định nghĩa: Là lếu láo ăn ý của nhì oxit FeO, Fe2O3. Có nhiều vô quặng manhetit, với kể từ tính.

Công thức phân tử Fe3O4

8.1. Tính hóa học vật lí oxit Fe3O4

Là hóa học rắn, black color, ko tan nội địa và với kể từ tính.

8.2. Tính hóa chất oxit Fe3O4

+ Tính oxit bazơ

Fe3O4 ứng dụng với hỗn hợp axit như HCl, H2SO4 loãng dẫn đến lếu láo ăn ý muối bột Fe (II) và Fe (III).

Fe3O4 + 8HCl → 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O

Fe3O4 + 4H2SO4 loãng → Fe2(SO4)3 + FeSO4 + 4H2O

+ Tính khử

Fe3O4 là hóa học khử khi ứng dụng với những hóa học với tính lão hóa mạnh:

3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O

+ Tính oxi hóa

Fe3O4 là hóa học lão hóa khi ứng dụng với những hóa học khử mạnh ở nhiệt độ chừng cao như: H2, CO, Al:

Fe3O4 + 4H2 \overset{t^{o} }{\rightarrow}3Fe + 4H2O

Fe3O4 + 4CO \overset{t^{o} }{\rightarrow}3Fe + 4CO2

3 Fe3O4 + 8Al \overset{t^{o} }{\rightarrow}4Al2O3 + 9Fe

9. Bài luyện áp dụng liên quan

Câu 1. Cho những hóa học Cu, Fe, Ag và những hỗn hợp HCl, CuSO4, FeCl2, FeCl3. Số cặp hóa học với phản xạ cùng nhau là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Xem đáp án

Đáp án D

Cu ứng dụng với FeCl3

Cu + 2 FeCl3 → CuCl2 + 2 FeCl2

Fe ứng dụng với hỗn hợp HCl, CuSO4, FeCl3

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

CuSO+ Fe→ Cu + FeSO4

Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2

Ag ko ứng dụng với hỗn hợp nào là.

Câu 2. Dung dịch nào là sau đây phản xạ với Fe tạo ra trở thành ăn ý hóa học F e(II)?

A. H2SO4

B. hỗn hợp HNO3 loãng

C. hỗn hợp AgNO3

D. hỗn hợp HCl đặc

Xem đáp án

Đáp án D

Phương trình phản xạ minh họa

Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Fe(NO3)2 + AgNO3 dư → Fe(NO3)3 + Ag

Fe + 2HCl đặc → FeCl2 + H2

Câu 3. Cho 2,24 gam Fe ứng dụng với oxi, chiếm được 3,04 gam lếu láo ăn ý X bao gồm 2 oxit. Để hoà tan không còn X cần thiết thể tích hỗn hợp HCl 1M là

A. 25 ml.

B. 50 ml.

C. 100 ml.

D. 150 ml.

Xem đáp án

Đáp án C

Áp dụng bảo toàn thành phần tao có:

nH = 2nO = 2.(3,04 - 2,24)/16 = 0,1 mol

Thể tích hỗn hợp HCl 1M là

V = 0,1.1000/2 = 50 ml

Câu 4. Dãy sắt kẽm kim loại nào là sau đây ứng dụng với hỗn hợp H2SO4 loãng?

A. Al, Mg, Cu

B. Fe, Mg, Ag

C. Al, Fe, Mg

D. Al, Fe, Au

Xem đáp án

Đáp án C

A loại vì như thế Cu ko ứng dụng với hỗn hợp H2SO4 loãng

B Loại vì như thế Ag ko ứng dụng với hỗn hợp H2SO4 loãng

D Loại vì như thế Au ko ứng dụng với hỗn hợp H2SO4 loãng

Phương trình phản xạ minh họa

2Al + 3H2SO4 loãng → Al2(SO4)3 + 3H2

Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2

Mg + H2SO4 loãng → MgSO4 + H2

Câu 5. Cho phương trình phản xạ chất hóa học sau:

Al + H2SO4 → Al2(SO4)3 + SO2 + H2O

Tổng thông số cân đối tối giản của phương trình bên trên là:

A. 17

B. 18

C. 19

D. 20

Xem đáp án

Đáp án B

Cân vì như thế phương trình phản ứng

2Al + 6H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Tổng thông số cân đối tối giản của phương trình bên trên là: 18

Câu 6. Cho mẩu Cu vô hỗn hợp FeCl3. Hiện tượng xẩy ra là:

A. Kim loại Fe white color dính vào Cu, hỗn hợp trả lịch sự blue color.

Đồng tan rời khỏi, sủi lớp bọt do khí tạo ra ko màu sắc và kết tủa white color.

Không hiện tượng kỳ lạ, vì như thế phản xạ ko xẩy ra.

Đồng tan rời khỏi, hỗn hợp kể từ red color nâu trả lịch sự blue color.

Xem đáp án

Đáp án D

Phản ứng chất hóa học xẩy ra khi mang đến mẩu Cu vô hỗn hợp FeCl3:

Cu + 2FeCl3 → CuCl2 + FeCl2

nâu đỏ rực xanh

⟹ Đồng tan rời khỏi, hỗn hợp kể từ gray clolor đỏ rực trả lịch sự blue color.

Câu 7. Tiến hành những thí nhiệm:

(1) Nhúng thanh Cu vô hỗn hợp FeCl3;

(2) Nhúng thanh Al dư vô hỗn hợp FeCl3;

(3) Nhúng thanh kim loại tổng hợp Al-Cu vô hỗn hợp HCl;

(4) Nhúng thanh Ag vô hỗn hợp H2SO4 loãng;

(5) Nhúng thanh kim loại tổng hợp Zn-Fe vô hỗn hợp Na2SO4

Số tình huống xuất hiện nay bào mòn năng lượng điện hoá là

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

Câu 8. Để phân biệt những hỗn hợp loãng: HCl, HNO3, H2SO4 hoàn toàn có thể uống thuốc demo nào là sau đây?

A. Dung dịch Ba(OH)2 và bột Cu kim loại

B. Kim loại Fe và đồng

C. Dung dịch Ca(OH)2

D. Kim loại nhôm và sắt

Xem đáp án

Đáp án A

Để phân biệt 3 axit HCl, HNO3, H2SO4 tao người sử dụng BaCl2 và Cu vì

BaCl2 gom nhìn thấy H2SO4 bởi chỉ tạo ra kết tủa White với hóa học này

Cu nhìn thấy HCl vì như thế ko xẩy ra phản xạ, còn HNO3 dẫn đến khí ko màu sắc hóa nâu vô ko khí

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O

Câu 9. Nung 8,4 gam Fe vô ko khí, sau phản ứng thu được m gam chất rắn X gồm Fe, Fe2O3, Fe3O4, FeO. Hòa tan m gam hỗn hợp X vào dung dich HNO3 dư thu được 2,24 lít khí NO2 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Giá trị của m là:

A. 11,2 gam

B. 10,2 gam

C. 7,2 gam

D. 6,9 gam

Xem đáp án

Đáp án A

Quy hỗn hợp X về 2 chất Fe và Fe2O3:

Hòa tan hỗn hợp X vào dung dịch HNO3 dư tao có:

Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)2 + 3NO2 + 3H2O

0,1/3 0,1

Số mol nguyên vẹn tử Fe vô oxit Fe2O3 là

⇒ nFe = (8,4/56) - (0,1/3) = 0,35/3 → nFe2O3 = 0,35/(3×2)

Vậy mX = mFe + mFe2O3

⇒ mX = (0,1/3). 56 + (0,35/3). 160 = 11,2 gam.

Câu 10. Hỗn ăn ý A bao gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 (trong bại số mol FeO ngay số mol Fe2O3). Hòa tan 4,64 gam A vô hỗn hợp H2SO4 loãng dư được 200 ml hỗn hợp X . Tính thể tích hỗn hợp KMnO4 0,1M quan trọng nhằm chuẩn chỉnh chừng không còn 100 ml hỗn hợp X?

A. 0,1 lít

B. 0,12 lít

C. 0,2 lít

D. 0,24 lít

Xem đáp án

Đáp án C

Vì số mol của FeO ngay số mol của Fe2O3 nên tao coi lếu láo ăn ý là Fe3O4

Ta với phương trình hóa học

Fe3O4 + 4H2SO4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3 +4H2O

0,02 → 0,02

Trong 100 ml X sẽ có được 0,01 mol FeSO4 nên:

10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 → 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O

→ nKMnO4 = 0,02 mol → VKMnO4 = 0,02/0,1 = 0,2 lit

Câu 11. Nung lếu láo ăn ý bao gồm 0,3 mol Fe và 0,2 mol S cho tới khi kết giục phản xạ chiếm được hóa học rắn A. Cho A ứng dụng với hỗn hợp HCl dư, chiếm được khí B. Tỉ khối của B đối với bầu không khí là:

A. 0,8045

B. 0,7560

C. 0,7320

D. 0,9800

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có:  Số mol của nFe phả ứng = nS = 0,2 mol

X gồm: Fe (dư 0,1) và FeS (0,2)

→ Khí: H2 (0,1) và H2S: 0,2

→ MY = (0,1. 2 + 0,2. 34) : 0,3 = 70/3

→ d(Y/ kk) = (70/3) : 29 = 0,8046

Câu 12. Hòa tan đôi mươi gam lếu láo ăn ý bột Fe và Fe2O3 vì như thế một lượng hỗn hợp HCl vừa phải đầy đủ, chiếm được 2,24 lít hidro (đktc) và hỗn hợp X. Cho dd X ứng dụng với hỗn hợp NaOH lấy dư. Lấy kết tủa chiếm được lấy nung rét vô bầu không khí cho tới lượng ko thay đổi chiếm được hóa học rắn Y. Khối lượng hóa học rắn Y là:

A. 16 gam.

B. 24 gam.

C. 12 gam.

D. 30 gam.

Xem đáp án

Đáp án B

nH2(đktc) = 2,24:22,4 = 0,1 (mol)

Phương trình hóa học:

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 ↑ (1)

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O (2)

Theo Phương trình hóa học(1): nFe = nH2 = 0,1 (mol) → mFe = 0,1.56 = 5,6 (g)

→ mFe2O3 = mhh - mFe = đôi mươi - 5,6 =14,4 (g) → nFe2O3 = 14,4 : 160 = 0,09 (mol)

Theo Phương trình chất hóa học (1): nFeCl2 = nFe = 0,1 (mol)

Theo Phương trình chất hóa học (2): nFeCl3 = 2nFe2O3 = 2.0,1 = 0,2 (mol)

Dung dịch X chiếm được chứa: FeCl2: 0,1 (mol) và FeCl3: 0,2 (mol)

FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl

FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl

Kết tủa chiếm được Fe(OH)2 và Fe(OH)3

Nung 2 kết tủa này chiếm được Fe2O3

BTNT Fe: 2nFe2O3 = nFeCl2 + nFeCl3 → nFe2O3 = (0,1 + 0,2)/2 = 0,15 (mol)

→ mFe2O3 = 0,015.160 = 24 (g)

Xem thêm: sau khi tôi cướp nam phụ nữ chính khóc rồi

Câu 13. Hòa tan không còn m gam Fe vì như thế 400ml hỗn hợp HNO3 1M. Sau khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn, chiếm được hỗn hợp chứa chấp 26,44 gam hóa học tan và khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là:

A. 7,84

B. 6,12

C. 5,60

D. 12,24

Xem đáp án

Đáp án A

nHNO3 = 0,4 mol ⇒ mHNO3 = 0,4.63 = 25,2 gam

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O (1)

Phản ứng (1) xẩy ra, lượng hóa học tan sụt giảm, tuy nhiên bám theo đề bài xích, lượng hóa học tan là 26,44 gam > 25,2 gam nên xẩy ra phản xạ hoà tan Fe dư

2Fe3+ + Fe → 3Fe2+ (2)

⇒ phản xạ (1) xẩy ra trọn vẹn,

⇒ mFe(1) = 5,6 gam ⇒ mFe(2) = 26,44 – 0,1.242 = 2,24 gam

mFe = 5,6 + 2,24 = 7,84 gam

Câu 14. Có những nguyên vẹn liệu:

(1). Quặng Fe.

(2). Quặng Cromit.

(3). Quặng Boxit.

(4). Than ly.

(5). Than đá.

(6). CaCO3.

(7). SiO2.

Những vật liệu dùng để làm luyện gang là:

A. (1), (3), (4), (5).

B. (1), (4), (7).

C. (1), (3), (5), (7).

D. (1), (4), (6), (7).

Xem đáp án

Đáp án D

Nguyên liệu dùng để làm luyện ngang là quặng Fe với ko 30-95% oxi Fe, ko chứa chấp hoặc chứa chấp rất rất không nhiều S,P

Than cốc(không với vô đương nhiên,nên pha trộn kể từ kêu ca mỡ) với tầm quan trọng cung ứng nhiệt độ khi cháy, dẫn đến hóa học khử là CO và tạo ra trở thành gang

Chất chảy CaCO3 ở nhiệt độ chừng cao bị phân bỏ trở thành CaO, sao bại hóa phù hợp với SiO2 là hóa học khó khăn rét cháy với vô quặng Fe trở thành xỉ silicat dễ dàng rét chảy, với lượng riêng biệt nhỉ nổi lên bên trên gang

Câu 15. Cho 8,4 gam bột Fe vô 100 ml hỗn hợp bao gồm AgNO3 2M và Cu(NO3)2 1M; khi những phản xạ xẩy ra trọn vẹn chiếm được m gam hóa học rắn X. Giá trị của m là

A. 24,8

B. 32

C. 21,6

D. 12,24

Xem đáp án

Đáp án A

nFe = 0,15 mol; nAgNO3 = 0,2mol; nCu(NO3)2 = 0,1 mol

Nhận xét: 2nFe > nAg => ko xẩy ra phản xạ Ag+ + Fe2+ → Ag + Fe3+ => Fe tạo ra muối bột Fe2+

ne Fe mang đến tối nhiều = 0,15.2 = 0,3 mol

ne Ag+ nhận tối nhiều = 0,2 mol

ne Cu2+ nhận tối nhiều = 0,1.2 = 0,2 mol

Ta thấy : 0,2 < ne Fe mang đến tối nhiều < 0,2 + 0,2

=> Ag+ phản xạ không còn, Cu2+ phản xạ 1 phần

=> ne Cu2+ nhận tạo ra Cu = 0,3 – 0,2 = 0,1 mol => nCu = 0,05 mol

=> m = mAg + mCu = 0,2.108 + 0,05.64 = 24,8 gam

Câu 16. Hòa tan trọn vẹn a gam một oxit Fe vì như thế hỗn hợp H2SO4 đậm đặc vừa phải đầy đủ , với chứa chấp 0,075 mol H2SO4, chiếm được b gam một muối bột và với 168 ml khí SO2 (đktc độc nhất bay ra). Giá trị của b là

A. 8.

B. 9.

C. 16.

D. 12.

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có: nSO2 = 0,0075 mol

=> nSO4(2-) = nH2SO4 - nSO2 = 0,0675 mol

Sau phản xạ muối bột chiếm được là:

Fe2(SO4)3 = x mol → 3x (mol) SO4(2-).

=> x = 0,0675/3 = 0,0225 mol => b = 9 gam

Câu 17. Cho m gam bột Fe vô hỗn hợp HNO3 lấy dư, tao được lếu láo ăn ý bao gồm nhì khí NO2 và NO với VX = 17,92 lít (đktc) và tỉ khối so với O2 vì như thế 2,625. Thành phần xác suất bám theo thể tích của NO, NO2 và lượng m của Fe tiếp tục người sử dụng là

A. 25% và 75%; 2,24 gam.

B. 25% và 75%; 22,4 gam.

C. 35% và 65%; 22,4 gam.

D. 45% và 55%; 2,24 gam.

Xem đáp án

Đáp án B

Gọi số mol NO2 và NO theo thứ tự là a, b

Ta với hệ phương trình:

a + b = 0,8

46a + 30b = 0,8.(2,625.32)

=> a = 0,6 và b = 0,2

%VNO2 = 75% ;

%VNO = 25%

N+5 + 1e → N+4 (NO2)

0,6 ← 0,6

N+5 + 3e → N+2 (NO)

0,6 ← 0,2

Fe0 → Fe+3 + 3e

0,1 ← 0,3

=> mFe = 0,4.56 = 22,4 gam

Câu 18. Hoà tan trọn vẹn một lượng lếu láo ăn ý X bao gồm Fe3O4 và FeS2 vô 63 gam HNO3, thu được một,568 lít NO2 (đktc). Dung dịch chiếm được mang đến ứng dụng vừa phải đầy đủ với 200 ml hỗn hợp KOH 2M, thanh lọc kết tủa lấy nung cho tới lượng ko thay đổi chiếm được 9,76 gam hóa học rắn X. Nồng chừng % của hỗn hợp HNO3 có mức giá trị là

A. 47,2%.

B. 46,2%.

C. 46,6%.

D. 44,2%.

Xem đáp án

Đáp án B

Chất rắn X là Fe2O3

=> nFe2O3 = 9,76/160 = 0,061 mol

Áp dụng tấp tểnh luật bảo toàn thành phần Fe

=> nFe(OH)3 = 2.nFe2O3 = 0,061.2 = 0,122 mol

Gọi số mol của Fe3O4, FeS2 theo thứ tự là x, nó (mol)

Áp dụng tấp tểnh luật bảo toàn thành phần Fe

=> 3. nFe3O4 + nFeS2 = nFe(OH)3

=> 3x + nó = 0,12 (I)

Áp dụng tấp tểnh luật bảo toàn electron

=> nFe3O4 + 15 . nFeS2 = nNO2

=> x + 15y = 0,07 (II)

Từ (I) và (II) => x = 0,04; nó = 0,002

Áp dụng tấp tểnh luật bảo toàn thành phần Na

=> nKOH = nKNO3 + 2 . nK2SO4 (1)

nK2SO4 = 2 . nFeS2 = 0,002 . 2 = 0,004 mol (2)

=> nKNO3 = 0,04 – 0,004 . 2 = 0,392 (mol)

Áp dụng tấp tểnh luật bảo toàn thành phần N là:

nHNO3 = nKNO3 + nNO2 = 0,392 + 0,07 = 0,462 (mol)

=> C% HNO3 = (0,462 . 63) : 63 . 100% = 46,2%

Câu 19. Nhận tấp tểnh nào là ko đích về kỹ năng phản xạ của Fe với nước?

A. Tại nhiệt độ chừng cao (nhỏ rộng lớn 570oC), Fe ứng dụng với nước dẫn đến Fe3O4 và H2.

B. Tại nhiệt độ chừng to hơn 1000oC, Fe ứng dụng với nước dẫn đến Fe(OH)3.

C. Tại nhiệt độ chừng to hơn 570oC, Fe ứng dụng với nước dẫn đến FeO và H2.

D. Tại nhiệt độ chừng thông thường, Fe ko ứng dụng với nước.

Xem đáp án

Đáp án B

Ở nhiệt độ chừng thông thường, Fe ko ứng dụng với nước.

Ở nhiệt độ chừng cao, Fe khử được tương đối nước:

3Fe + 4H2O → Fe3O4 + 4H2 (to < 570oC)

Fe + H2O → FeO + H2 (to > 570oC)

→ Tại nhiệt độ chừng to hơn 1000oC, Fe ứng dụng với H2O dẫn đến FeO

Câu đôi mươi. Cho không nhiều bột Fe vô hỗn hợp AgNO3 dư. Kết giục phản xạ được hỗn hợp X. Dung dịch X bao gồm muối bột :

A. Fe(NO3)2

B. Fe(NO3)2; AgNO3

C. Fe(NO3)3; AgNO3

D. Fe(NO3)2; Fe(NO3)3

Xem đáp án

Đáp án C

Cho một không nhiều bột Fe vô AgNO3 dư:

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag↓

Fe(NO3)2 + AgNO3 dư → Fe(NO3)3 + Ag↓

→ Dung dịch X bao gồm Fe(NO3)3, AgNO3

Câu 21. Tiến hành những thử nghiệm sau:

(a) FeO ứng dụng với hỗn hợp HNO3

(b) Fe(NO3)2 ứng dụng với hỗn hợp HCl

(c) FeCO3 ứng dụng với hỗn hợp H2SO4

(d) K ứng dụng với hỗn hợp Fe2(SO4)3

(e) Ba ứng dụng với hỗn hợp FeCl2

Sau khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn, số thử nghiệm dẫn đến hóa học khí là?

A. 2

B. 3

C. 5

D. 4

Xem đáp án

Đáp án C

Xét thành phầm của từng phản xạ => Số phương trình vừa lòng đề bài

(a) 3FeO + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

(b) 3Fe2+ + 4H+ + NO3- → 3Fe3+ + NO + 2H2O

(c) FeCO3 + H2SO4 → FeSO4 + CO2 + H2O

(d) K + H2O → KOH + H2

6KOH + Fe2(SO4)3 → 2Fe(OH)3 + 3K2SO4

(e) Ba + H2O → Ba(OH)2 + H2

Ba(OH)2 + FeCl2→ BaCl2 + Fe(OH)2

→ Số thử nghiệm sinh rời khỏi hóa học khí là: 5

Câu 22. Cho sơ vật trả hóa:

Fe → FeCl3 → Fe(OH)3 (mỗi mũi thương hiệu ứng với cùng một phản ứng). Hai hóa học X, Y theo thứ tự là

A. HCl, NaOH

B. HCl, Al(OH)3

C. KCl, Cu(OH)2

D. Cl2, KOH

Xem đáp án

Đáp án D

Ta với phương trình phản ứng:

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

FeCl3 + 3KOH → Fe(OH)3 + 3KCl

Câu 23. Cặp hỗn hợp nào là tại đây phản xạ cùng nhau dẫn đến hóa học khí?

A. NH4Cl và AgNO3.

B. NaOH và H2SO4.

C. Ba(OH)2 và NH4Cl.

D. Na2CO3 và KOH.

Xem đáp án

Đáp án C

A. NH4Cl + AgNO3 → AgCl ↓ + NH4NO3

B. 2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O

C. Ba(OH)2 + 2NH4Cl → BaCl2 + 2NH3 ↑ + 2H2O

D. Na2CO3 không phản xạ với KOH

Câu 24. Dãy bao gồm những hóa học đều phản xạ được với Fe(NO3)2 là:

A. NaOH, Mg, KCl, H2SO4.

B. AgNO3, Br2, NH3, HCl.

C. AgNO3, NaOH, Cu, FeCl3

D. KCl, Br2, NH3, Zn.

Xem đáp án

Đáp án B

A. Loại KCl ko pư

B. Thỏa mãn

AgNO3 + Fe(NO3)2 → Fe(NO3)3 + Ag↓

3Br2 + 3Fe(NO3)2 → Fe(NO3)3 + 2FeBr3

2NH3 + 2H2O + Fe(NO3)2 → Fe(OH)2 + 2NH4NO3

12HCl + 9Fe(NO3)2 → 5Fe(NO3)3 + 4FeCl3 + 3NO + 6H2O

C. Loại Cu, FeCl3

D. Loại KCl

.........................

Trên trên đây VnDoc tiếp tục trình làng cho tới chúng ta học viên Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O. Hi vọng qua loa nội dung bài viết này độc giả được thêm tư liệu hữu dụng nhé. Các chúng ta có thể những em nằm trong tìm hiểu thêm tăng một số trong những tư liệu tương quan hữu ích vô quy trình tiếp thu kiến thức như: Giải bài xích luyện Hóa 12

Xem thêm: mở bài từ ấy học sinh giỏi