đề thi tiếng anh lớp 3 học kì 2

Bạn đang được coi nội dung bài viết ✅ Bộ đề thi đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh 3 năm 2022 – 2023 sách i-Learn Smart Start 2 Đề thi đua Tiếng Anh lớp 3 học tập kì 2 (Có đáp án) ✅ bên trên trang web Pgdphurieng.edu.vn có thể kéo xuống bên dưới nhằm hiểu từng phần hoặc nhấn nhanh chóng nhập phần mục lục nhằm truy vấn vấn đề bạn phải nhanh gọn nhất nhé.

Bộ đề thi đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh 3 năm 2022 – 2023 sách i-Learn Smart Start bao gồm 2 đề thi đua, có đáp án tất nhiên. Qua bại, canh ty những em học viên lớp 3 xem thêm, luyện giải đề, rồi đối chiếu thành quả thuận tiện rộng lớn.

Bạn đang xem: đề thi tiếng anh lớp 3 học kì 2

Với 2 đề thi đua cuối kì 2 môn Tiếng Anh 3, canh ty thầy cô thi công đề thi đua học tập kì 2 cho tới học viên của tớ theo dõi công tác mới nhất. Ngoài ra, hoàn toàn có thể xem thêm thêm thắt đề thi đua học tập học kì 2 môn Tiếng Anh 3 sách Cánh diều, Chân trời phát minh, Kết nối học thức. Mời thầy cô và những em nằm trong theo dõi dõi bài xích viết:

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 3 học tập kì 2 i-Learn Smart Start – Đề 1

I. Read and match

Questions (Câu hỏi) Answers (Trả lời)
1. What’s this? a. May I have eggs?
2. What tự you want vĩ đại eat? b. No, thank you
3. Can I eat a cookie? c. It’s Tom’s monster
4. Would you lượt thích some pizza? d. It’s on the chair
5. Where’s the helicopter? e. Yes, you can
6. Where’s are you going? f. Go straight
7. Where’s the zoo? g. She’s shopping at the market
8. How tự I get vĩ đại the lake? h. I’m going vĩ đại the park
9. What’s Mom doing? i. It’s sunny
10. How’ s the weather? j. It’s on Water Street

II. Read and write

Mai’s house

There are five rooms in my house. There’s one kitchen and one big living room. There’s a small bathroom. There are three bedrooms. My bedroom is small. There are a lot of toys in my house. There are two toy cars in the living room. There’s a small ball in the kitchen. There are five teddy bears in my bedroom. There’s one yellow kite in my bedroom, too.

1. There are ……………. rooms in Mai’s house.

2. There are three …………………….

3. Mai’s bedroom is ………………

4. There are …………teddy bears in the bedroom.

III. Circle “True” or “False”

Sharing food

Lucy: “Tom, let’s eat! Here, have some pizza. And you don’t have a drink. Here, have some smoothie .”

Tom: “Oh, you don’t have a drink, Lucy. Here, have a soya milk. And you don’t have any food. Here, have some fish balls. It’s nice vĩ đại share.

Lucy says:

1. Have some fries. True False
2. Have some smoothie True False

Tom says:

3. Have a sandwich. True False
4. It’s nice vĩ đại share. True False

IV. Reorder the words.

1. and / thunder / There’s / lightning

……………………………………………………………..

2. the /Can / go / we / park?/ to

…………………………………………………………………

3. some /Would / chicken?/like / you

…………………………………………………………….

4. in/ Put /box. /soccer / the / ball / the

…………………………………………………………

5. can / What / eat? / I

…………………………………………………………………………

6. Where / going? / you / are

………………………………………………………………………

7. to/ I’m / bakery. / the / going

………………………………………………………………..

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 3 học tập kì 2 i-Learn Smart Start – Đề 2

I. Choose the odd one out.

1. A. ball B. small C. kite
2. A. car B. boat C. monster
3. A. What B. Can C. Where
4. A. sunny B. skiing C. swimming
5. A. bakery B. supermarket C. go

II. Fill the blanks.

go; going; shopping; park; get;

1. Where are you _______?

2. How tự I ____ vĩ đại the lake?

3. _____ straight.

4. She is _______ at the market.

5. I am going vĩ đại the _______

III. Choose the best answer

1. Anna and Peter are ______________.

A. cycling

B. skate

C. flies kites

2. ____________ are they playing football?

– In the park

A. How

B. What

C. Where

3. Her father is ____________ the living room.

A. at

B. in

C. on

4. ____________ notebooks are there in your bag?

A. Where

B. Do

C. How many

5. __________ Hana eating a banana?

Xem thêm: chân ái vĩnh hằng

A. Do

B. Are

C. Is

IV. Read and fill in the blanks

Hi, I’m Matt. I have many toys. I have five trucks, three dolls and seven planes. My friend Macy has some toys, too. She has two kites, six ships and one xế hộp. I lượt thích planes and Macy likes ships.

1. He has ______________ trucks.

2. He has three ______________ and seven ______________.

3. Macy has ______________ kites.

4. She has ______________ ships and ______________ xế hộp.

5. Matt likes ______________ and Macy likes ______________.

V. Put the words in order.

1. eat/ Can/ ice-cream/ I/ an/ ?

___________________________

2. can/ What/ see/ I/ ?

___________________________

3. here/ are/ Yes./ you/ .

___________________________

4. on/ It/ the/ is/ Wall street/ ./

___________________________

5. is/ weather/ How/ the/ ?

___________________________

ĐÁP ÁN

I. Choose the odd one out.

1 – B; 2 – C; 3 – B; 4 – A; 5 – C;

Giải quí chi tiết

1. B tức là nhỏ, sót lại chỉ vật dụng vật

2. C tức là quái quỷ vật, sót lại chỉ phương tiện

3. B tức là hoàn toàn có thể, sót lại là kể từ nhằm chất vấn dạng Wh-question

4. C tức là tập bơi, sót lại chỉ hiện tượng lạ thời tiết

5. C tức là lên đường, sót lại chỉ địa điểm

II. Fill the blanks.

1. Where are you ___gong____?

2. How tự I __get__ vĩ đại the lake?

3. __Go___ straight.

4. She is ____shopping___ at the market.

5. I am going vĩ đại the ___park____

III. Choose the best answer

1. A

2. C

3. B

4. C

5. C

IV. Read and fill in the blanks

1. He has _____five_________ trucks.

2. He has three _____dolls_________ and seven _______planes_______.

3. Macy has ______two________ kites.

4. She has _____six_________ ships and _______one_______ xế hộp.

5. Matt likes ______planes________ and Macy likes ______ships________.

V. Put the words in order.

1 – Can I eat an ice-cream?

2 – What can I see?

3 – Yes. Here you are.

4 – It is on the Wal street.

5 – How is the weather?

Cảm ơn các bạn tiếp tục theo dõi dõi nội dung bài viết Bộ đề thi đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh 3 năm 2022 – 2023 sách i-Learn Smart Start 2 Đề thi đua Tiếng Anh lớp 3 học tập kì 2 (Có đáp án) của Pgdphurieng.edu.vn nếu thấy nội dung bài viết này hữu ích nhớ rằng nhằm lại comment và Review ra mắt trang web với quý khách nhé. Chân trở nên cảm ơn.

 

Xem thêm: chất làm mềm nước có tính cứng toàn phần là