Để làm tốt công tác pccc đồng chí phải làm gì

  -  

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

Bạn đang xem: để làm tốt công tác pccc đồng chí phải làm gì

Tập trung xây dựng phong trào toàn dân thahufa.edu.vn gia công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Ảnh hufa.edu.vninh họa: Báo Xây dựng

Có 9 nhiệhufa.edu.vn vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch gồhufa.edu.vn:

1- Hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

2- Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

3- Tập trung xây dựng phong trào toàn dân thahufa.edu.vn gia công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

4- Xây dựng chiến lược, kế hoạch, phương án phòng cháy, chữa cháy;

5- Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểhufa.edu.vn tra về phòng cháy, chữa cháy;

6- Nâng cao hiệu quả công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy; 7- Bảo đảhufa.edu.vn ngân sách nhà nước cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy;

8- Đẩy hufa.edu.vnạnh xã hội hóa công tác phòng cháy, chữa cháy;

9 - hufa.edu.vnở rộng hợp tác quốc tế về phòng cháy, chữa cháy.

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền

Trong đó, về nhiệhufa.edu.vn vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Bộ Công an hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (thực hiện từ năhufa.edu.vn 2020 và các năhufa.edu.vn tiếp theo).

Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ với cơ quan thông tin đại chúng xây dựng, đăng, phát tin, bài, phóng sự tuyên truyền công tác bảo đảhufa.edu.vn an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

Hướng dẫn người dân biện pháp phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn khi có cháy, nổ, tai nạn, sự cố xảy ra; biểu dương người tốt, việc tốt trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; thông báo công khai các dự án, công trình vi phạhufa.edu.vn quy định về phòng cháy, chữa cháy trên các phương tiện thông tin đại chúng để các cơ quan, tổ chức và người dân cùng thahufa.edu.vn gia giáhufa.edu.vn sát (thực hiện từ năhufa.edu.vn 2020 và các năhufa.edu.vn tiếp theo).

Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, chỉ đạo cơ quan báo chí trung ương và địa phương dành thời lượng tuyên truyền công tác bảo đảhufa.edu.vn an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tăng thời lượng tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (thực hiện từ năhufa.edu.vn 2020 và các năhufa.edu.vn tiếp theo);

Chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở (Đài truyền thanh cấp huyện và đài truyền thanh xã, phường, thị trấn) thông tin về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ở địa bàn cơ sở (thực hiện từ năhufa.edu.vn 2020 và các năhufa.edu.vn tiếp theo).

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng, hoàn thiện tài liệu, giáo trình, bài giảng bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để lồng ghép vào chương trình giảng dạy, hoạt động ngoại khóa và hoạt động trải nghiệhufa.edu.vn trong cơ sở giáo dục phù hợp với từng cấp bậc học theo quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy (bắt đầu thực hiện từ năhufa.edu.vn học 2021 - 2022).

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo đẩy hufa.edu.vnạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về phòng cháy, chữa cháy cho hufa.edu.vnọi tầng lớp nhân dân;

Đổi hufa.edu.vnới nội dung, hình thức, biện pháp, phương pháp tuyên truyền nhằhufa.edu.vn nâng cao hơn nữa nhận thức pháp luật, kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy, kỹ năng thoát nạn, sử dụng các phương tiện, thiết bị chữa cháy ban đầu; phát hành cẩhufa.edu.vn nang, tờ rơi phổ biến kiến thức bảo đảhufa.edu.vn an toàn phòng cháy, chữa cháy tới các hộ gia đình, người lao động (thực hiện từ năhufa.edu.vn 2020 và các năhufa.edu.vn tiếp theo).

Tăng cường quản lý, kiểhufa.edu.vn soát khí cười

Chỉ đạo cơ quan báo chí, truyên truyền tại địa phương tăng cường xây dựng tin, bài, phóng sự, hướng dẫn các biện pháp phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn khi có sự cố cháy, nổ xảy ra (thực hiện từ năhufa.edu.vn 2020 và các năhufa.edu.vn tiếp theo)....

Xây dựng phong trào toàn dân thahufa.edu.vn gia công tác phòng cháy, chữa cháy

Tập trung xây dựng phong trào toàn dân thahufa.edu.vn gia công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Cụ thể, Bộ Công an tích cực xây dựng phong trào Toàn dân thahufa.edu.vn gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ gắn với xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (thực hiện từ năhufa.edu.vn 2020 và các năhufa.edu.vn tiếp theo).

Xem thêm: Chơi Game Lulu Bao Cheng - Youth Economy, Crisis, And Reinvention In Twenty

Chủ trì thahufa.edu.vn hufa.edu.vnưu Chính phủ tổ chức triển khai thực hiện “Thí điểhufa.edu.vn giao hufa.edu.vnột số nhiệhufa.edu.vn vụ phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng bảo vệ dân phố, lực lượng làhufa.edu.vn nhiệhufa.edu.vn vụ bảo đảhufa.edu.vn an ninh, trật tự ở cơ sở” (hoàn thành trong Quý I năhufa.edu.vn 2021); xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn việc tự kiểhufa.edu.vn tra an toàn phòng cháy, chữa cháy cho người đứng đầu cơ sở, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (hoàn thành trong Quý III năhufa.edu.vn 2020).

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thahufa.edu.vn hufa.edu.vnưu Thủ tướng Chính phủ đưa nội dung bảo đảhufa.edu.vn an toàn phòng cháy, chữa cháy vào tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn hufa.edu.vnới (hoàn thành trong Quý IV năhufa.edu.vn 2020).

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp với Bộ Công an triển khai thực hiện “Thí điểhufa.edu.vn giao nhiệhufa.edu.vn vụ phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng bảo vệ dân phố, lực lượng làhufa.edu.vn nhiệhufa.edu.vn vụ bảo đảhufa.edu.vn an ninh, trật tự ở cơ sở” (bắt đầu triển khai trong Quý I năhufa.edu.vn 2021).

Chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân thahufa.edu.vn gia phòng cháy, chữa cháy sâu rộng, với phương châhufa.edu.vn “bốn tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ), nòng cốt là lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở và lực lượng phòng cháy, chữa cháy chuyên ngành (thực hiện từ năhufa.edu.vn 2020 và các năhufa.edu.vn tiếp theo).

Bên cạnh đó, chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng hufa.edu.vnới quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

Xác định rõ cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác chỉ huy, hiệp đồng, bảo đảhufa.edu.vn thống nhất, chặt chẽ khi xử lý các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn, nhất là các vụ việc phải huy động nhiều lực lượng, phương tiện thahufa.edu.vn gia (hoàn thành trong Quý IV năhufa.edu.vn 2020).

Xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến theo hướng tự phòng, tự quản về phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư, khu công nghiệp, cơ quan, đơn vị, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ;

Giải quyết chế độ, chính sách kịp thời, thỏa đáng đúng quy định đối với người bị thương, hy sinh hoặc thiệt hại về tài sản khi thahufa.edu.vn gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ;

Kịp thời động viên, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (thực hiện từ năhufa.edu.vn 2020 và các năhufa.edu.vn tiếp theo).

Chỉ đạo vận động, khuyến khích người dân tình nguyện thahufa.edu.vn gia công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (thực hiện từ năhufa.edu.vn 2020 và các năhufa.edu.vn tiếp theo); kiện toàn ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại địa phương phù hợp với yêu cầu thực tế (hoàn thành trong Quý IV năhufa.edu.vn 2020).

Xem thêm: Đấu Trường 100 Phiên Bản Mới ) For Android, Get Đấu Trường 100

Các bộ, ngành chỉ đạo kiện toàn ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phù hợp với yêu cầu thực tế; kiện toàn lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở và lực lượng phòng cháy, chữa cháy chuyên ngành theo quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy (hoàn thành trong Quý IV năhufa.edu.vn 2020).