Công Ty Du Lịch Tiếng Anh Là Gì

  -  
Tổng viên du lịch giờ Anh là National Administration of Tourism phiên âm là ˈnæʃnəl ədˌmɪnɪˈstreɪʃn əv ˈtʊrɪzəm, là phòng ban gồm nhiệm vụ quản lý ngành du ngoạn. Từ vựng giờ đồng hồ Anh liên quan mang lại ngành phượt.

Bạn đang xem: Công ty du lịch tiếng anh là gì


Tổng cục du ngoạn tiếng Anh là National Administration of Tourism /ˈnæʃnəl ədˌmɪnɪˈstreɪʃn əv ˈtʊrɪzəm/, là cơ quan trực nằm trong Sở Văn hóa, Thể thao cùng Du lịch bao gồm trách nhiệm làm chủ ngành du ngoạn.

*

Một số từ vựng giờ Anh tương quan mang đến ngành du lịch.

Booking /ˈbʊkɪŋ/: Đặt phòng trước.

Tour guide /tʊr ɡaɪd/: Hướng dẫn viên.

Tour /tʊr/: Tour thăm quan.

Backpacking /ˈbækpæk/: Du lịch bụi.

Hiking /ˈhaɪkɪŋ/: Du kế hoạch sinh thái nhóm hoặc cá thể.

Adventure travel /ədˈventʃər ˈtrævl/: Khám phá mạo hiểm.

Diving tour /ˈdaɪvɪŋ tʊr/: Tour lặn biển mày mò sinh vật biển.

*
Homestay /ˈhəʊmsteɪ/: Hình thức sinh hoạt lại nhà dân.

Booking file /ˈbʊkɪŋ faɪl/: Hồ sơ đặt nơi của khách hàng.

Baggage allowance /ˈbæɡɪdʒ əˈlaʊəns/: Lượng tư trang có thể chấp nhận được.

Brochure /brəʊˈʃʊr/: Sách giới thiệu.

Check-in /ˈtʃek ɪn/: Thủ tục vào cửa.

Carrier /ˈkæriər/: Cửa Hàng chúng tôi cung cấp vận động, hãng sản xuất sản phẩm ko.

Customer tệp tin /ˈkʌstəmər faɪl/: Hồ sơ quý khách hàng.

Confirmation /ˌkɑːnfərˈmeɪʃn/: Xác nhận, kiểm tra.

Campsite /ˈkæmpsaɪt/: Địa điểm gặm trại.

Caravan /ˈkærəvæn/: Nhà giữ động.

Deposit /dɪˈpɑːzɪt/: Đặt cọc.

Xem thêm: Phạm Quỳnh, “Gọi Hồn Phong Nhã Là Gì ? Hiểu Thêm Văn Hóa Việt

Destination /ˌdestɪˈneɪʃn/: Điểm cho.

Documentation /ˌdɑːkjumenˈteɪʃn/: Tài liệu sách vở.

Domestic travel /dəˈmestɪk ˈtrævl/: Du lịch trong nước.

Guide book /ɡaɪd bʊk/: Sách lí giải.

Inclusive tour /ɪnˈkluːsɪv tʊr/: Tour full.

International tourist /ˌɪntərˈnæʃnəl ˈtʊrɪst/: Khách phượt quốc tế.

Itinerary /aɪˈtɪnəreri/: Lịch trình.

Insurance /ɪnˈʃʊrəns/: Bảo hiểm.

Luggage insurance /ˈlʌɡɪdʒ ɪnˈʃʊrəns/: Bảo hiểm hành lý.

Luggage /ˈlʌɡɪdʒ/: Hành lý.

Manifest /ˈmænɪfest/: Bảng kê khai danh sách quý khách.

Passport /ˈpæspɔːrt/: Hộ chiếu.

Route /ruːt/: Tuyến đường, lộ trình, đường đi.

Room only /ruːm ˈəʊnli/: Đặt chống ko bao hàm những các dịch vụ kèm theo.

Tourist /ˈtʊrɪst/: Khách thăm quan.

Tour voucher /tʊr ˈvaʊtʃər/: Phiếu hình thức dịch vụ du lịch tham quan.

Travel advisories /ˈtrævl ədˈvaɪzəri/: tin tức lưu ý tham quan.

Traveller /ˈtrævələr/: Khách phượt.

Visa /ˈviːzə/: Thị thực.

Xem thêm: Tải Game Mèo Tom Nhại Tiếng Người Miễn Phí, Tải Game My Talking Tom Miễn Phí

Bài viết tổng cục du ngoạn tiếng Anh là gì được tổng hòa hợp do cô giáo trung vai trung phong giờ đồng hồ Anh hufa.edu.vn.