câu tường thuật lớp 9

Công thức câu trần thuật giờ đồng hồ Anh lớp 9

Bạn đang xem: câu tường thuật lớp 9

Câu trần thuật giờ đồng hồ Anh lớp 9 - Reported Speech

Tài liệu Ngữ pháp Tiếng Anh 9 về câu tường thuật trực thuộc cỗ đề ôn luyện Tiếng Anh lớp 9 bởi VnDoc.com thuế tầm và đăng lên. Tài liệu Tiếng Anh bao gồm toàn cỗ lý thuyết, cấu tạo cơ hội đem câu thẳng quý phái câu loại gián tiếp, cơ hội quy đổi trạng kể từ, đại kể từ nhân xưng,... và nhiều loại bài xích luyện viết lách lại câu không giống nhau gom học viên lớp 9 tóm dĩ nhiên phần ngữ pháp Tiếng Anh cần thiết này.

I. Khái niệm

Lời trình bày trực tiếp(direct speech) là sự việc tái diễn đúng đắn những kể từ của những người trình bày.

Lời trình bày loại gián tiếp (indirect/reported speech)là lời nói trần thuật lại ý của những người trình bày, thỉnh thoảng không nhất thiết phải theo chuẩn những kể từ của những người trình bày.

Tenses:

Direct Speech (Lời trình bày trực tiếp)

Reported Speech (lời trình bày loại gián tiếp)

Present simple Hiện bên trên đơn

Past simple Quá khứ đơn

Present progressive Hiện bên trên tiếp diễn

Past progressive Quá khứ tiếp diễn

Past simple Quá khứ đơn

Past perfect Quá khứ trả thành

Past progresive Quá khứ tiếp diễn

Past perfect progressive

QK hoàn thành xong tiếp diễn

Present perfect Hiện bên trên trả thành

Past perfect Quá khứ trả thành

Present perfect progressive

Hiện bên trên hoàn thành xong tiếp diễn

Past perfect progressive

Quá khứ hoàn thành xong tiếp diễn

Past perfect Quá khứ trả thành

Past perfect Quá khứ trả thành

Past perfect progressive

Quá khứ hoàn thành xong tiếp diễn

Past perfect progressive

Quá khứ hoàn thành xong tiếp diễn

Note: Will/ shall à would/ should ; Must à had đồ sộ.

* Các trạng kể từ chỉ thời hạn và xứ sở tương đương đại kể từ hướng đẫn được thay cho thay đổi theo gót quy tắc sau:

Direct Speech

Indirect Speech ( Reported)

This

These

this/that + N

Here

Now

Today/Tonight

Yesterday

The day before yesterday

Tomorrow

The day after tomorrow

Next week/year

Last week/year

last Tuesday

A year ago

That

Those

the + N

There

Then

That day/That night

The day before/the previous day

Two days before

The next day/ the following day

In two days’ time/two days later

The following week/year

The previous week/year

the previous Tuesday/the Tuesday before

A year before/ the previous year

*Qui tắc thay cho thay đổi đại kể từ, tính từ

Direct Speech

Indirect Speech ( Reported)

I

You

We

Me

Us

My

Our

Your

He/ she

He/ she/ they

They/ you

Him/ her

Them

His/ her/ your

Their

His/ her/ my

+ Nguyên tắc bên trên được vận dụng mang lại toàn bộ những loại câu trần thuật.

* Có 3 loại câu trần thuật cơ bản:

1. Reported statements(tường thuật dạng câu kể)

S + say(s)/ said + (that) + S + V

* (says/ say đồ sộ + O à tells / tell + O) and (said đồ sộ + O à told + O).

Eg: He said đồ sộ me”I haven’t finished my work”

à He told bầm he hadn’t finished his work.

2. Reported questions (Tường thuật dạng câu hỏi).

a. Yes/ No questions:

S + asked/ wanted đồ sộ know/ wondered + if/ weather + S + V

E.g: ”Are you angry?” he asked à He asked if/ whether I was angry.

(Chuyển thắc mắc ở câu thẳng quý phái dạng xác định rồi tiến hành thay cho thay đổi thì, trạng kể từ chỉ thời hạn, xứ sở, căn nhà ngữ, tân ngữ...)

b. Wh - questions:

S + asked (+O)/ wanted đồ sộ know/ wondered + Wh– words + S + V.

* says/ say đồ sộ + O à asks/ ask + O.

said đồ sộ + O à asked + O.

Eg. ”What are you talking about?”said the teacher.

The teacher asked us what we were talking about.

3. Reported commands (Tường thuật câu mệnh lệnh)

* Khẳng định: S + told + O + to- infinitive.

Eg. “Please wait for bầm here, Mary.” Tom said

Tom told Mary đồ sộ wait for him there.

* Phủ định: S + told + O + not đồ sộ + V(infinitive).

Eg.”Don’t talk in class!” the teacher said đồ sộ us.

--> The teacher told us not đồ sộ talk in class.

* Reporting verbs:

- agree, decide, offer, promise, refuse ... + to- infinitive

- advise , ask, encourage, invite, remind, tell, want, warn ... + O + đồ sộ infinitive.

- admit (thừa nhận), deny (phủ nhận), stop, suggest...+ V-ing.

* Câu ĐK ở lời nói trình bày loại gián tiếp:

1. Điều khiếu nại với thiệt, rất có thể xảy ra: Chúng tao vận dụng quy tắc công cộng của lời nói trình bày loại gián tiếp.

Eg. He said “If I have much money, I’ll travel around the world.”

He said (that) If he had much money, he would travel around the world.

2. Điều khiếu nại không tồn tại thật/ fake sử: Chúng tao không thay đổi,ko thay đổi.

Eg: “If I had two wings,I would fly everywhere”, he said.

He said If he had two wings, he would fly everywhere.

II. Bài luyện vận dụng

Exercise 1: Rewrite following sentences so sánh that the meaning stay the same.

1. “Don’t repeat this mistake!” the instructor warned the sportsman.

2. “Phone bầm for an answer tomorrow” the manager said đồ sộ the client.

3. Tom said đồ sộ the girl “When did you have this picture taken?”

4. She asked her boyfriend “Is it true that your father fought in the last war?”

5. He said “I don’t understand why she has refused đồ sộ join us on the trip”

6. “I’ll finish the work by the over of this week.” (promise)

7. “Can I borrow your pencil?” (ask)

8. “You ought đồ sộ take a break, Andrew.” (advised)

Xem đáp án

1. The instructor warned the sportsman not đồ sộ repeat that mistake.

Xem thêm: chất làm mềm nước có tính cứng toàn phần là

2. The manager told the client đồ sộ phone him (hoặc her) for an answer the next (hoặc following) day.

3. Tom asked the girl when she had had that picture taken.

4. She asked her boyfriend if it was true that his father had fought in the previous war.

5. He said that he didn’t understand why she had refused đồ sộ join them on the trip.

6. He promised đồ sộ finish the work by the over of that week

7. He asked đồ sộ borrow my pencil

8. He advised Andrew đồ sộ take a break

Exercise 2: Rewrite following sentences so sánh that the meaning stay the same.

1. “If I were you, I wouldn’t buy this car”.

He advised..................................................................................................................

2. “Shall I carry your suitcase, Lan?” said Nam.

Nam offered..............................................................................................................

3. “ Yes, all right. I’ll share the food with you, Dave”.

Ann agreed...................................................................................................................

4. “ Sue, can you remember đồ sộ buy some bread? ”.

Paul reminded...............................................................................................................

5. “ Don’t touch anything in this room”, the man said đồ sộ the children.

The man ordered...........................................................................................................

6.” I must go trang chủ đồ sộ make the dinner”, said Mary.

Mary..............................................................................................................................

7. “ Are you going đồ sộ Ho Chi Minh City next week?” Tom asked bầm.

Tom asked...................................................................................................................

8. “ Have you finished your homework?” Mom asked.

Mom asked if.............................................................................................................

9. She said đồ sộ bầm “ I can’t bởi it by myself”.

She told bầm that..........................................................................................................

10.”Does your brother live in London,Nam?” Lan asked.

Lan wanted đồ sộ know if........................................................................................................

11.”Don’t repeat this mistake again.”his father warned him.

His father warned him.......................................................................................................

12.”Give bầm a smile,”The photographer said đồ sộ bầm.

The.....................................................................................................................................

13.”Don’t leave these book on the table” ,the librarian said đồ sộ the students àThe librarian told the students.................................................................................................

14.”Have you travelled abroad much?”he asked bầm.

He......................................................................................................................................

15.”Who has written this note?” the quấn asked the secretary.

The quấn asked..................................................................................................................

16.”I have just received a postcard from my sister,”my friend said đồ sộ bầm.

My friend told bầm.............................................................................................................

17.”This story happened long ago”he said.

He said..............................................................................................................................

Xem đáp án

1. He advised not đồ sộ buy this car

2. Nam offered Lan đồ sộ carry her suitcase

3. Ann agreed đồ sộ share food with Dave

4. Paul reminded Sue đồ sộ buy some bread

5. The man ordered the children not đồ sộ touch anything in this room

6. Mary said she had đồ sộ go trang chủ đồ sộ make the dinner

7. Tom asked bầm if he was going đồ sộ Ho Chi Minh thành phố the following week

8. Mom asked if I had finished my homework

9. She told bầm that she couldn’t bởi it herself

10. Lan wanted đồ sộ know if Nam’s brother lived in London

11. His father warned him not đồ sộ repeat that mistake again.

12. The photographer asked bầm đồ sộ give him a smile

13. The librarian told the students not đồ sộ leave those book on the table

14. He asked bầm if I had travelled abroad much

15. The quấn asked the secretary who had written that note

16. My friend told bầm she had just recieved a postcard from her sister

17. He said that story had happend long before

Exercise 3

1 "Don't repeat this mistake again!" the instructor warned the sports man.

.............................................................................................................................................
2 "Leave your address with the secretary," the assistant said đồ sộ bầm.

............................................................................................................................................
3 "Phone đồ sộ bầm for an answer tomorrow” the manager said đồ sộ the client.

...........................................................................................................................................
4 "Don't be so sánh silly," the father said đồ sộ the kid.

...........................................................................................................................................
5 "Give a smile," the photographer said đồ sộ bầm.

........................................................................................................................................
6 "Please, help bầm đồ sộ make a decision," Ann asked her friend.

............................................................................................................................................
7 "Don't leave these books on the table, put them back on the shelf," the librarian said đồ sộ the student.

..........................................................................................................................................
8 "Be a good girl and sit quietly for five minutes," the nurse said đồ sộ the child.

.............................................................................................................................................
9 "Leave your things here," my companion advised bầm.

.............................................................................................................................................
10 "Don't discuss this question now," said the chairman đồ sộ the participants.

..........................................................................................................................................

Xem đáp án

1. The instructor warned the sports man about not repeating that mistake again.

2. The assistant asked bầm đồ sộ leave my address with the secretary.

3. The manager asked the client đồ sộ phone đồ sộ him for an answer the next day.

4. The father told the kid not đồ sộ be so sánh silly.

5. The photographer told bầm đồ sộ give a smile.

6. Ann asked her friend đồ sộ help her make a decision.

7. The librarian asked the student not đồ sộ leave those books on the table and put them back on the shelf.

8. The nurse asked the child đồ sộ be a good girl and sit quietly for five mintutes.

9. My companion advised bầm đồ sộ leave my things there.

10. The chairman asked the participants not đồ sộ discuss that question then.

Exercise 4

1 "Will it be safe đồ sộ stay in the mountains for the night if the weather doesn't change for the better?" we asked the guide.

...........................................................................................................................................
2 The porter said đồ sộ bầm, "I'll wake you up, when the train arrives in Leeds."

.............................................................................................................................................
3 My wife said đồ sộ me: "While you are away, I'll bởi the packing."

..........................................................................................................................................
4 "Don't leave until I phone you," he asked bầm.

...........................................................................................................................................
5 "After he leaves hospital, they'll take him đồ sộ the South," the doctor said.

..........................................................................................................................................
6 "They'll wait for the fisherman đồ sộ return until it gets dark", the local man explained đồ sộ bầm.

..........................................................................................................................................
7 As soon as I hear from him, I'll let you know," my neighbour said đồ sộ bầm.

............................................................................................................................................
8 I’ll live in town till my husband returns from the expedition and when he returns, we'll go đồ sộ the seaside together," she said.

..........................................................................................................................................
9 The mother said đồ sộ her son, ."Sit still, please."

.............................................................................................................................................
10 John said đồ sộ his friend, "Come and spend a week with us."

..........................................................................................................................................

Xem đáp án

1. We asked the guide if it would be safe đồ sộ stay in the mountains for the night if the weather didn’t changed for the better.

2. The porter told bầm he would wake bầm up when the train arrived in Leeds.

3. My wife told bầm that she would bởi the packing while I was away.

4. He told bầm not đồ sộ leave until he phoned bầm.

5. The doctor said that after he left hospital they would take him đồ sộ the South.

6. The local man explained đồ sộ bầm that they would wait for the fisherman đồ sộ return until it got dark.

7. My neighbour told bầm she would let bầm know as soon as she heard from him.

8. She said that she would live in town until her husband returned from the expedition and that when he returned, they would go đồ sộ the seaside together.

9. The mother told her son đồ sộ sit still.

10. John asked/told his friend đồ sộ come and spend a week with him.

Exercise 5

1 "Have you travelled abroad much?" he asked bầm.

.....................................................................................................................................
2 "Who has written this note?" the quấn asked the secretary.

.......................................................................................................................................
3 "I've just received a postcard from my sister," my friend said đồ sộ bầm.

...........................................................................................................................................
4 "The students also took part in arranging the conference," the chair¬man said.

............................................................................................................................................
5 "Have you been here long?" the stranger asked bầm.

.............................................................................................................................................
6 "Did you really see this happen with your own eyes?" the policeman asked the boy.

...........................................................................................................................................
7 "I hope they will have taken a decision by the over of the meeting," she remarked.

..........................................................................................................................................
8 "Did you watch the detective film on TV yesterday?" he asked her.

.............................................................................................................................................
9 "This story happened long ago," he said, "and few people remember anything about it."

........................................................................................................................................
10 "I haven't read so sánh interesting a book since I don't remember when," she said.

.........................................................................................................................................

Xem đáp án

1. He asked bầm if I had travelled abroad much.

2. The quấn asked the secretary who had written that note.

3. My friend said đồ sộ bầm that she had just received a postcard from her sister.

5. The stranger asked bầm if I had been there long.

6. The policeman asked the boy if he had really seen that happen with his own eyes.

7. She remarked that she hoped they would have taken a decision by the over of the meeting.

8. He asked her if she had watched the detective film on TV the day before.

9. He said that story had happened long before and few people remembered anything about it.

10. She said that she hadn't read so sánh interesting a book since she didn't remember when.

Exercise 6

1. “Shall I help you with the exercises?” he said.

…………………………………………………………………………………………
2. “Shall we give him a birthday cake?” he said.

…………………………………………………………………………………………
3. “Could I leave early on Friday?” he said.

…………………………………………………………………………………………
4. “Where shall we meet tonight?” she said.

…………………………………………………………………………………………
5. “Will you have a drink?” he said.

…………………………………………………………………………………………
6. “How far is it from here đồ sộ college?” he said.

…………………………………………………………………………………………
7. “Do you often have breakfast at 6.30 a.m?” he said

…………………………………………………………………………………………
8. “Don’t swim too far, boys” she said.

…………………………………………………………………………………………
9. “Do come in and have a drink” he said.

…………………………………………………………………………………………

10. “Remember đồ sộ wake bầm up” she said.

…………………………………………………………………………………………
11. “If I were you, I would learn English”, she said.

…………………………………………………………………………………………
12. “Why don’t we go camping this Sunday?” he said.

…………………………………………………………………………………………
13. “Would you lượt thích đồ sộ come đồ sộ my birthday buổi tiệc nhỏ next Sunday?” she said.

…………………………………………………………………………………………
14. “Let’s have a talk on the new film”, he said.

…………………………………………………………………………………………
15. “ Shall I bởi the cleaning up for you?” he said.

…………………………………………………………………………………………
16. “What a clever boy!” she said.

…………………………………………………………………………………………
17. “How ugly!” he said.

…………………………………………………………………………………………
18. “Did you prepare your meal?” he said. “No” I said.

…………………………………………………………………………………………
19. “Happy birthday”, he said.

…………………………………………………………………………………………
20. “Take your seat”, he said. “thank”, I said.

…………………………………………………………………………………………

Hiện bên trên VnDoc.com đang được update được đáp án, mời mọc độc giả vận tải đầy đủ cỗ nội dung tư liệu bên trên đây: Chuyên đề câu tường thuật Tiếng Anh lớp 9.

Xem thêm: tiếng anh 7 unit 8 a closer look 2