câu chẻ lớp 11

Cấu trúc câu chẻ Tiếng Anh - Cleft Sentence Structure

Bạn đang xem: câu chẻ lớp 11

Câu chẻ (Cleft Sentence) - một trong mỗi cấu hình Tiếng Anh cần thiết ở trong lịch trình học tập sách mới nhất lớp 11 năm học tập 2023 - 2024. Với ước muốn giúp đỡ bạn gọi bắt vững chắc cấu hình câu chẻ vô Tiếng Anh, VnDoc.com vẫn đăng lên tư liệu ngữ pháp Tiếng Anh tiếp sau đây. Tài liệu bao gồm toàn cỗ khái niệm, cách sử dụng cấu chẻ, những cấu hình câu chẻ không giống nhau như: Câu chẻ thụ động, Câu chẻ nhấn mạnh vấn đề vô công ty ngữ, Câu chẻ nhấn mạnh vấn đề vô động kể từ, Câu chẻ nhấn mạnh vấn đề vô tân ngữ,... và bài xích rèn luyện nhỏ chung học viên lớp 11 ôn tập dượt hiệu suất cao.

I. Câu chẻ là gì? Cách người sử dụng câu chẻ lớp 11

- Câu chẻ tên thường gọi không giống của câu nhấn mạnh vấn đề, bao gồm đem 2 mệnh đề, vô bại liệt mệnh đề loại nhất là mệnh đề dùng với mục tiêu cần thiết nhấn mạnh vấn đề, mệnh đề loại nhì là mệnh đề phụ có công dụng té ngữ mang lại mệnh đề loại nhất.

– Câu chẻ dùng làm nhấn mạnh vấn đề một bộ phận này bại liệt của câu.

II. Công thức câu chẻ giờ đồng hồ Anh 11

1. Câu chẻ nhấn mạnh vấn đề vô công ty ngữ.

It + (be) + S + who/that + V…

Ex: Lan is the best dancer. (Lan là kẻ nhảy chất lượng nhất).

➔ It is Lan who is the best dancer. (Đây là Lan người nhưng mà nhảy chất lượng nhất).

2. Câu chẻ nhấn mạnh vấn đề vô động kể từ.

S + Auxilliar + Vinf…

➔ Câu chẻ nhấn mạnh vấn đề động kể từ tớ người sử dụng trợ động kể từ tương tự với thời động kể từ chủ yếu của câu và động kể từ chủ yếu ở dạng nguyên vẹn thể.

Ex:

I finished all my work yesterday.

(Tôi vẫn kết đốc toàn bộ việc làm của tôi ngày mai).

➔ I did finish all my work yesterday.

(Tôi vẫn kết đốc toàn bộ việc làm của tôi ngày mai).

3. Câu chẻ nhấn mạnh vấn đề vô tân ngữ.

It + be + (tân ngữ) + that/whom + S + V.

Ex:

I gave her a pen last night. (Tôi vẫn tặng cô ấy một cái cây bút tối qua).

➔ It was her whom I gave a pen last night.

(Cô ấy người nhưng mà tôi vẫn tặng một cái cây bút tối qua).

4. Câu chẻ nhấn mạnh vấn đề vô những bộ phận không giống của câu.

It + be + (thành phần câu rất cần phải nhấn mạnh) + that + S + V.

Ex: She lives in a small house. (Cô ấy sinh sống vô một mái ấm nhỏ).

➔ It is a small house that she lives in.

(Nó là 1 mái ấm nhỏ điểm nhưng mà cô ấy sống).

III. Câu chẻ vô câu thụ động.

Câu công ty động: It + be + (tân ngữ) + that/whom + S + V.

Câu bị động: It + be + N + that/whom + tobe + Ved/PII + … + by O(S).

Ex:

Jim gave her boyfriend a lot of gifts.

(Cô gái này vẫn tặng cho mình trai cô ấy thật nhiều quà).

➔ It was Jim’s boyfriend whom was given a lot of gifts.

(Bạn trai của Jim người nhưng mà đang được tặng thật nhiều rubi vì chưng cô ấy).

IV. Bài tập dượt về câu chẻ đem đáp án

Câu chẻ là dạng cấu hình khá thông dụng trong những bài xích tập dượt giờ đồng hồ anh lớp 11. Các bạn phải nắm rõ lý thuyết bên trên và thực hiện những bài xích tập dượt ngay lập tức tại đây nhằm gia tăng. Dưới đó là một vài ba bài xích tập dượt nhỏ công ty chúng tôi vẫn tổ hợp dành riêng cho những bạn:

Bài 1. Viết lại câu ko thực hiện thay cho thay đổi nghĩa và use cấu hình câu chẻ với kể từ được gạch men chân.

1. Gim will visit my grandparents next month.

➔ _________________________________. (will be)

2. Her father hit this dog in the yard.

➔ _________________________________. (was)

3. His girlfriend made some candies for his birthday’s buổi tiệc nhỏ.

➔ _________________________________. (was)

4. Tom passed the test last week.

➔ _________________________________. (was)

5. We were born in Hanoi.

➔ _________________________________. (that)

6. They cleaned the doors this morning.

➔ _________________________________. (cleaned)

Xem đáp án

1. It will be Gim who visit my grandparents next month.

2. It was this dog that her father hit in the yard.

3. It was his girlfriend who made some candies for his birthday’s buổi tiệc nhỏ.

4. It was last week that Tom passed the test.

5. It was Hanoi that We were born in.

6. It was the doors that were cleaned this morning.

Bài 2. Rewrite these sentences with the same meaning and using the cleft sentences with underlined word:

1. My father usually complains about my students whenever they go đồ sộ my house.

--------------------------------------------------------------------

2. I used đồ sộ lượt thích climbing up tress and pick fruits.

--------------------------------------------------------------------

3. My neighbors always make noise at night.

---------------------------------------------------------------------

4. We often complain about the noise at night.

---------------------------------------------------------------------

5. You gave her a bunch of rose last week.

---------------------------------------------------------------------

6. Our English teacher is the greatest teacher in the world.

---------------------------------------------------------------------

7. The earthquake destroyed everything two years ago.

---------------------------------------------------------------------

8. My recent computer helps bủ a lots in preparing tasks for my students.

--------------------------------------------------------------------

9. My students’ bad behavior made bủ sad yesterday morning.

--------------------------------------------------------------------

10. The man gave her the book.

--------------------------------------------------------------------

11. He bought two houses on Nguyen Trai Street at the age of 25. (that)

--------------------------------------------------------------------

12. Students usually ask the teacher a lot of interesting questions. (who)

--------------------------------------------------------------------

13. My mom is making some cakes for our dinner. (that)

--------------------------------------------------------------------

14. The poor girl won first prize in the singing competition. (that)

--------------------------------------------------------------------

15. My friend gave bủ a present at my birthday buổi tiệc nhỏ. (that)

--------------------------------------------------------------------

16. We really enjoy doing volunteer work. (that)

--------------------------------------------------------------------

Xem đáp án

1. It is my father that/who usually complains about my students whenever they go đồ sộ my house.

2. It was I that/who used đồ sộ lượt thích climbing up tress and pick fruits.

3. It is my neighbors who/that always make noise at night.

4. It is we who/that often complain about the noise at night.

5.It was you/that who gave her a bunch of rose last week.

6.It is our English teacher who/that is the greatest teacher in the world.

7.It was the earthquake that destroyed everything two years ago.

8. It is my recent computer that helps bủ a lots in preparing tasks for my students.

9. It was my student’s bad behavior that made bủ sad yesterday morning.

10. It was the man who/that gave her the book.
11. It was at the age of 25 that he bought two houses on Nguyen Trai Street.

12. It is the teacher who students usually ask a lot of interesting questions.

13. It is for our dinner that my mom is making some cakes.

14. It was first prize that the poor girl won in the singing competition.

15. It was at my birthday buổi tiệc nhỏ that my friend gave bủ a present.

16. It is volunteer work that we really enjoy doing.

Bài 3: Reorder the words đồ sộ make complete sentences.

1. It/ he/ his/ that/ changed/ father's/ a/ after/ was/ death / lot./ himself

________________________________________

2. going/ to/ am/ I/ the / Tokyo/ that/ in / It/ is/ holiday./ spend

________________________________________

3. USA/ 2008/ got/It/ the / married./ in/ settled/ down/ he/ was/ that/ in/ and

________________________________________

4. that/ It/ mom/ was/ their/ gave / on/ wedding / anniversary / dad/ diamond/ ring./ my/ my/ a/

________________________________________

5. some/ It/ in / boyfriend/ me/ took / beautiful/ photos/ my/ was / who/ for/ nhật bản.

________________________________________

Xem đáp án

1. It was after his father’s death that he changed himself a lot.

2. It is in Tokyo that I am going đồ sộ spend the holiday.

3. It was in 2008 that he settled down in the USA and got married.

4. It was on their wedding anniversary that my dad have my mom a diamond ring.

5. It was my boyfriend who took some beautiful photos for bủ in nhật bản.

Bài 4: Choose the correct sentence that is written using the underlined part and cleft sentence with “It”.

1. He spent his summer vacation in Da Lat.

A. It is in Da Lat that he spent his summer vacation.

B. It was in Da Lat that he spent his summer vacation.

C. It is in Da Lat that he spends his summer vacation.

D. It was in Da Lat where he spends his summer vacation.

2. Candidates all over the world took part in the competition with great enthusiasm.

A. It is great enthusiasm that candidates all over the world took part in the competition.

B. It was great enthusiasm that candidates all over the world took part in the competition.

C. It was with great enthusiasm that candidates all over the world took part in the competition.

D. It is with great enthusiasm which candidates all over the world take part the competition.

3. He gains impressive achievements at the age of trăng tròn.

A. It is at the age of trăng tròn that he gains impressive achievements.

B. It was at the age of trăng tròn that he gains impressive achievements.

C. It is at the age of trăng tròn that he gained impressive achievements.

D. It was at the age of trăng tròn that he gained impressive achievements.

4. Mary made a great contribution đồ sộ her husband's success.

A. It is Mary who made a great contribution đồ sộ her husband's success.

B. It was Mary who makes a great contribution đồ sộ her husband's success.

C. It was Mary who made a great contribution for her husband's success.

D. It was Mary who made a great contribution đồ sộ her husband's success.

5. Most parents are willing đồ sộ lend their ear đồ sộ their children.

A. They are their children that most parents are willing đồ sộ lend their ear đồ sộ.

B. It is their children that most parents are willing đồ sộ lend their ear đồ sộ.

C. They are their children that most parents are willing đồ sộ lend their ear.

D. It is their children that most parents are willing đồ sộ lend their ear.

Bài 5. Rewrite the following sentences, using the cleft sentences “It is/ was … that” đồ sộ emphasize the underlined words or phrases

1. Many teenagers spend a lot of time thinking and talking about being in a relationship.

_______________________________________

2. Welsh boys gave hand - carved wooden spoons đồ sộ girl as a symbol of their love

_______________________________________

3. Dating is left for the college years in Japan

_______________________________________

4. Once married, the South Korean man expect his wife to be a more traditional woman.

_______________________________________

5. A South Korean boy often holds his girlfriend’s handbag during a date.

_______________________________________

6. The droughtmade many people suffer in this area.

_______________________________________

7. We climbed to the top of the volcanoduring our excursion.

_______________________________________

8. Renewable energywill provide a better environment for all of us.

_______________________________________

9. The environmentalist at the conferenceexplained how renewable energy resources will change the environment.

_______________________________________

10. The firefighter savedmany lives from the fire yesterday.

_______________________________________

Xem đáp án

1. It is many teenagers that spend a lot of time thinking and talking about being a relationship

2. It was hand - carved spoons that Welsh boys gave đồ sộ girls as a symbol of their love

3. It is for the college years that dating is left in Japan

Xem thêm: tổng tài không nhận ra vợ mình lê nhược vũ

4. Once married, it is a more traditional woman that the South Korean man expect his wife đồ sộ be.

5. It is his girlfriend’s handbag that a South Korean boy often holds during a date.

6. It was the drought that made people suffer in this area.

7. The top of the volcano was (the place) where we climbed during our excursion.

8. It’s renewable energy that will provide a better environment for all of us.

9. It was the environmentalist at the conference who explained how renewable energy resources will change the environment.

10. What the firefighter did was (to) save many lives from the fire yesterday.

Bài 6. Complete each gap with one of the words in the box. Where necessary (but only where necessary) add that.

person

day

way

place

thing

reason

1.The ____________ you really need đồ sộ speak đồ sộ is Mike, the guy standing by the fire.

2.One ____________ I've asked you here today is đồ sộ talk about last week's sales.

3.The ____________ really got my goal was that he never even apologized.

4.The main ____________ I want đồ sộ talk đồ sộ you is đồ sộ discuss your future.

5.The ____________ it works is that you press this button here and hey presto!

6.The ____________ we got married was the happiest day of my life.

7. One ____________ I'll never forget is Ba Na Hills.

8.The ____________ you need đồ sộ remember is that he's only a child.

9.The ____________ impressed bủ the most was Mary; she really knew her stuff.

10. One ____________ đồ sộ get it through the door is đồ sộ put it on its over.

Xem đáp án

1.The _____pearson_______ you really need đồ sộ speak đồ sộ is Mike, the guy standing by the fire.

2. One _____reason_______ I've asked you here today is đồ sộ talk about last week's sales.

3.The _____thing that_______ really got my goal was that he never even apologized.

4.The main _____reason_______ I want đồ sộ talk đồ sộ you is đồ sộ discuss your future.

5.The _____way_______ it works is that you press this button here and hey presto!

6.The ______day______ we got married was the happiest day of my life.

7. One _____place_______ I'll never forget is Ba Na Hills.

8.The _____thing_______ you need đồ sộ remember is that he's only a child.

9.The _____person that_______ impressed bủ the most was Mary; she really knew her stuff.

10. One _____way_______ đồ sộ get it through the door is đồ sộ put it on its over.

Bài 7: Rewrite the following sentences using the words given in bold.

1. We just need 3 minutes đồ sộ fix it. (all)

_____________________________________________

2. I'm not questioning her dedication, (isn't)

_____________________________________________

3. Those men are totally ruthless, (what)

_____________________________________________

4. We inherited everything except the garden, (only thing)

_____________________________________________

5. You know the cửa hàng assistant told bủ exactly the same thing, (that's)

_____________________________________________

6. We're cleaning the house, (doing)

_____________________________________________

Xem đáp án

1. All we need is 3 minutes (to fix it).

2. It isn't her dedication (that) I'm questioning.

3. What those men are is totally ruthless.

4. The only thing we didn't inherit was the garden./ The garden was the only thing we didn't inherit.

5. That's exactly what the cửa hàng assistant told bủ.

6. What we are doing is cleaning the house.

Bài 8: Use a cleft sentence đồ sộ rewrite the following statements. The emphasis is put on the word in bold.

1. The person who told bủ about the khách sạn was Keith.

_____________________________________________

2. Only when the plane landed I felt a great sense of relief.

_____________________________________________

3. I left because I felt ill.

_____________________________________________

4. Sarah saw a plane not a UFO.

_____________________________________________

5. I had đồ sộ borrow my father’s car đồ sộ go đồ sộ the job interview.

_____________________________________________

6. The reason why I’ve come is to discusss my future with you.

_____________________________________________

Xem đáp án

1. It was Kieth the person who told bủ about the khách sạn.

2. It was only when the plane landed that I felt a great sense of relief.

3. It was because I felt ill that I left.

4. It was a plane that Sarah saw, not an UFO.

5. It was my father’s xế hộp that I had đồ sộ borrow đồ sộ go đồ sộ the job interview.

6. It is đồ sộ discuss my future with the reason that I’ve come.

Bài 9. Transform the following sentences into cleft sentences

1. I wanted đồ sộ buy a vintage tự động because of my nostalgia for bygone tự động designs.

______________________________________________

2. Driving a vintage xế hộp makes you stand out in a crowd.

______________________________________________

3. The beautiful design of the classic Thunderbird makes owning it a jou.

______________________________________________

4. The 1957 Chevy is ví special because of its two-toned exterior and its graceful fins.

______________________________________________

5. Muscles cars are exciting đồ sộ own because of their unique design features and tremendous power.

______________________________________________

Xem đáp án

1. It was my nostalgia for bygone tự động design that made bủ want đồ sộ buy a vingtage tự động.

2. What makes you stand out in a crowd is driving a vintage xế hộp.

3. What makes owing a classic Thunderbird a joy is its beautiful design.

4. What makes the 1957 Chevy ví special is its two-toned exterior and its graceful fins.

5. What makes muscle cars ví exciting đồ sộ own are the unique design feature and its tremendous power

Bài 10. Choose the best option đồ sộ complete the cleft sentences

1. ______________ my friend came đồ sộ see bủ late

A. It was last night that

B. It was last night which

C. It was last night when

D. It was last night whom

2. _________ the little boy greeted in a strange language

A. It was his grandfather whom

B. It was his grandfather who

C. It was his grandfather that

D. It was his grandfather which

3. _________ asked the policeman a lot of questions

A. It was the pedestrian whom

B. It was the pedestrian what

C. It was the pedestrian who

D. It was the pedestrian when

4. ___________ the boy scored the goal.

A. It was for his team whom

B. It was for his team what

C. It was for his team that

D. It was for his team which

5. ___________ my wife đồ sộ bủ on my last birthday party

A. It was this T - shirt that

B. It was this T -shirt which

C. It was this T - shirt who

D. It was this T - shirt whom

6. _________ the woman gave him.

A. It was the English book which

B. It was the English book what

C. It was the English book that

D. It was the English who

Fill in it or what

1. ….…………. was the beautiful greed color that convinced bủ đồ sộ buy the Cadillac.

2. ….…………. was the idea of being in a vintage xế hộp parade that helped bủ make my decision.

3. ….…………. I need now are the funds đồ sộ make the purchase.

4. ….………….was the gorgeous whitewall tires that made the xế hộp all the more attractive.

5. ….…………. I wanted most now was the classic muscle xế hộp I saw in the showroom.

6. ….…………. thrilled bủ most about the 1955 Thunderbird was its classic design.

7. ….…………. was the sleek fins on the light xanh rì Thunderbird that made bủ lượt thích the xế hộp ví much.

Xem đáp án

1. It was the beautiful greed color that convinced bủ đồ sộ buy the Cadillac.

2. It was the idea of being in a vintage xế hộp parade that helped bủ make my decision.

3. What I need now are the funds đồ sộ make the purchase.

4. It was the gorgeous whitewall tires that made the xế hộp all the more attractive.

5. What I wanted most now was the classic muscle xế hộp I saw in the showroom.

6. What thrilled bủ most about the 1955 Thunderbird was its classic design.

7. It was the sleek fins on the light xanh rì Thunderbird that made bủ lượt thích the xế hộp ví much.

Bài 11 Rewrite these following sentences

1. I was most unhappy with the service.

⇒ What........ (to be unhappy with)

2. I can’t stand the noise.

⇒ It’s ........ (the noise)

3. David didn’t pay for the wedding ring, Anna did.

⇒ It ........ (David)

⇒ It ........(Anna)

4. He’s always late. It really annoys bủ.

⇒ What........ (to annoy)

5. Did you choose the furniture?

⇒ Was........ (you)

Xem đáp án

1. What I was most unhappy with was the service.

2. It’s the noise that I can’t stand.

3. It was David who didn’t pay for the wedding ring.

It was Sara who did pay for te wedding ring.

4. What really annoys bủ is that he’salways late.

5. Was it you who chose the furniture.

Trên đó là toàn cỗ nội dung của Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 11: Câu Chẻ

Xem thêm: nắng ấm xa dần hợp âm