Cái Chiếu Tiếng Anh Là Gì

  -  
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietphái nam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietphái nam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET vhufa.edu.vn.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật Học Anh ViệtTthánh thiện Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary) chiếu noun Royal proclamation Sedge mat giừơng trải chiếu hoa a bed spread with a flowered sedge mat màn ttách chiếu đất in the open air verb To radiate, to expose lớn (rays) ngọn gàng đèn chiếu sáng khắp công ty the lamp radiates light all over the house, the lamp lights up the whole house To project xem chiếu phim lớn attkết thúc a projection of films, lớn attkết thúc a film show phlặng chiếu cảnh đất nước nhiều đẹp mắt the film projected the sights of a beautiful and prosperous country, the film showed a beautiful và prosperous countrydanh trường đoản cú Royal proclamation Sedge mat, sleeping mat giừơng trải chiếu hoa a bed spread with a flowered sedge mat Đổi hoa lót xuống chiếu nằm (truyện Kiều ) She"d take all faded flowers to line her mat seat, rank chiếu bên trên seat of honour chiếu bên dưới seat for comtháng people màn ttránh chiếu đất in the open air bi thảm ngủ lại gặp gỡ chiếu manh thing that comes in the nick of timecồn trường đoản cú To radiate, lớn expose to lớn (rays) ngọn đèn chiếu sáng khắp bên the lamp radiates light all over the house, the lamp lights up the whole house To project xem chiếu phlặng to lớn attend a projection of films, to lớn attover a film show phim chiếu chình họa nước nhà giàu đẹp the film projected the sights of a beautiful và prosperous country, the film showed a beautiful và prosperous country To head, to lớn train upon chiếu hướng phía nam cơ mà đi khổng lồ walk, heading south chiếu ống nthùng lên chầu trời lớn train one"s field-glass upon the sky To checkmate đnóng tốt chiếu tướng mạo lớn move forward a pawn and checkmate bị chiếu bí khổng lồ be checkmated To rely upon, lớn base oneself on chiếu theo quy định to lớn base oneself on the law chiếu sổ nhưng Gọi tên to lớn bởi vì a roll gọi relying on a name list

*