Buried là gì

  -  
chôn cất·giấu đi·dập·an táng·che đi·chôn vùi·phủ đi·quên đi·choân caát

*

*

Why this revolutionary idea remained buried beneath the dust and cobwebs of Hank"s research, I couldn"t tell you.

Bạn đang xem: Buried là gì


Tại sao ý tưởng tuyệt vời này lại nằm dưới lớp bụi của những nghiên cứu của Hank, tôi không thể nói được.
The sarcophagus was empty, however and it remains unclear whether the site was ransacked after burial or whether King Sekhemkhet was buried elsewhere.
Tuy nhiên, chiếc quách này lại trống rỗng, và vẫn chưa rõ liệu là nơi này sau đó đã bị cướp phá hay là vua Sekhemkhet đã được chôn cất ở nơi nào khác hay không.
The burning wood was to be placed on the grave, the liquor was to be sprinkled on the grave, and the young dog was to be buried alive near the grave.
Miếng gỗ cháy phải đặt trên ngôi mộ, phải rưới rượu trên mộ và phải chôn sống con chó con bên cạnh mộ.
I don"t know if you can"t see what"s going on, or if you just don"t want to but Cobb has some serious problems that he"s tried to bury down there.
Tôi không biết là anh không nhận ra điều đang diễn ra, hay là anh không muốn... nhưng Cobb có những vấn đề nghiêm trọng mà anh ấy đang cố chôn giấu.
The minor district was created on 1 July 1997, when the four tambons Thung Khao Luang, Thoet Thai, Bueng Ngam, and Maba were split off from Thawat Buri District.
Tiểu huyện đã được lập ngày ngày 1 tháng 7 năm 1997, khi bốn tambon Thung Khao Luang, Thoet Thai, Bueng Ngam và Maba được tách ra từ Thawat Buri.
But the thing that really amazed me, that I had no idea, was that you could suffer in this way and then have your whole experience, your story, denied, buried and forgotten.
Nhưng điều thực sự làm tôi sửng sốt mà chính tôi cũng không hiểu, đó là bạn có thể đau khổ đến vậy và rồi, tất cả trải nghiệm, câu chuyện của bạn bị phủ nhận, chôn vùi, và quên lãng.
Cleopatra was then allowed to embalm and bury Antony within her tomb before she was escorted to the palace.

Xem thêm: Download Red Alert 2 Full - Tải Game Red Alert 4 Full Bản Mới Nhất


Cleopatra sau đó đã được cho phép ướp xác và chôn cất Antonius bên trong lăng mộ của bà trước khi bà được hộ tống tới cung điện.
Truy cập ngày 23 tháng 8 năm 2006. ^ Bury, J.B., A History of the Later Roman Empire from Arcadius to Irene, Vol.
Although Bury"s guilt was not in doubt, Dundee had a history of opposition to the death penalty and The Dundee Courier printed an editorial the day after his execution decrying the "judicial butcheries" of capital punishment.
Mặc dù tội lỗi của Bury không còn nghi ngờ gì nữa, Dundee đã có một lịch sử phản đối án tử hình và tờ The Dundee Courier đã in một bài xã luận ngay ngày hôm sau khi ông ta tuyên án "án tử hình" về án tử hình.
I suspect they would tell me that there was no way to identify my personal garbage, that it had been reclaimed and buried long ago.
Tôi nghĩ là họ sẽ bảo tôi rằng không có cách gì để nhận ra rác của riêng tôi, bởi vì nó đã bị biến đổi và chôn cách đây rất lâu.
Romanos died in June 948, and was buried as the other members of his family in the church of Myrelaion.
Romanos mất vào tháng 6 năm 948, và được chôn cất như các thành hufa.edu.vnên khác của gia tộc tại nhà thờ Myrelaion.
This means I use satellite images and process them using algorithms, and look at subtle differences in the light spectrum that indicate buried things under the ground that I get to go excavate and survey.
Nó có nghĩa là tôi dùng ảnh của vệ tinh và xử lí chúng bằng thuật toán An-go-rít. tôi nhìn vào những sự khác nhau tinh hufa.edu.vn trước đèn quang phổ, làm lộ ra những thứ được chôn dưới đất và tôi có thể đào lên và lập địa đồ.
Soon after the reception, on December 2, 1572, the Cardinal died in Rome, and was buried in a simple tomb in the church adjoining the hufa.edu.vnlla.

Xem thêm: Game Chú Bé Lửa Và Cô Gái Nước Ngôi Đền Pha Lê, Chú Bé Lửa Và Cô Gái Nước 4


Ngay sau buổi gặp, vào ngày 2 tháng 12 năm 1572, Đức Hồng y Ippolito II qua đời tại Rome và được chôn cất trong một ngôi mộ đơn giản ngay nhà thờ liền kề với dinh thự.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M