bài tập đặt câu hỏi cho từ gạch chân

Bài tập dượt bịa thắc mắc wh-question với đáp án

Bạn đang xem: bài tập đặt câu hỏi cho từ gạch chân

Trong nội dung bài viết này, VnDoc van trình làng cho tới chúng ta Bài tập dượt Tiếng Anh bịa thắc mắc mang lại kể từ gạch men chân với đáp án với nhiều hình thức bài bác tập dượt hoặc và cơ phiên bản chung chúng ta nắm rõ những khả năng quan trọng và trau dồi kỹ năng hiệu suất cao nhằm sẵn sàng phi vào từng kỳ ganh đua. Sau trên đây chào chúng ta nằm trong demo mức độ nhé!

I. Các để ý nhập dạng bài bác bịa thắc mắc với kể từ gạch men chân

 1. Trước không còn tao cần xác lập được kể từ nhằm căn vặn.
 2. Từ bị gạch men chân ko khi nào xuất hiện tại nhập thắc mắc.
 3. Nếu nhập câu:
 • Dùng động kể từ thông thường thì tao cần mượn trợ động kể từ và hòn đảo trợ động kể từ lên trước mái ấm ngữ và sau kể từ nhằm căn vặn.

Eg: They play football everyday.

=> What bởi they play everyday?

 • Nếu nhập câu người sử dụng “động kể từ tobe”, “động kể từ khuyết thiếu” tao chỉ việc hòn đảo “động kể từ tobe”, “động kể từ khuyết thiếu” lên trước mái ấm ngữ và sau kể từ nhằm hỏi:

Eg: She is planting trees now.

=> What is she planting now?

 • Nếu nhập câu với kể từ bị gạch men chân người sử dụng những kể từ sau thì khio gửi sang trọng thắc mắc tao cần thay đổi ứng như sau:

a. I, We => You

b. má, us => you

c. mine, ours => yours

d. my, our => your

e. some => any

II. Các kể từ nhằm căn vặn thông thường bắt gặp nhập Tiếng Anh

 • What: đồ vật gi (Dùng nhằm căn vặn mang lại dụng cụ, sự vật, sự khiếu nại...)
 • Which: loại tuy nhiên (Dùng nhằm căn vặn khi với sự lựa chọn)
 • Where: ở đâu (Dùng nhằm căn vặn mang lại địa điểm, xứ sở ...)
 • When: lúc nào (Hỏi mang lại thời hạn, thời khắc ...)
 • Who: ai, người tuy nhiên (Hỏi mang lại người)
 • Whom: người tuy nhiên (Hỏi mang lại tân ngữ chỉ người)

Eg: I buy him some books.

=> Who/ Whom bởi you buy any books (for)?

=> Whose: của những người tuy nhiên (Hỏi mang lại tính kể từ chiếm hữu, chiếm hữu cơ hội, đại kể từ sở hữu)

Eg: This is her pen?

=> Whose pen is this?

Why: vì sao (Hỏi mang lại lí bởi, nguyên vẹn nhân)

How: thế nào là (Hỏi mang lại tính kể từ, trạng kể từ, mức độ khoẻ ...)

How old: căn vặn mang lại tuổi

How tall: căn vặn mang lại độ cao của người

How high: căn vặn mang lại độ cao của vật

How thick: căn vặn mang lại phỏng dày

How thin: căn vặn mang lại phỏng mỏng

How big: căn vặn mang lại phỏng lớn

How wide: căn vặn mang lại phỏng rộng

How broad: căn vặn mang lại bề rộng

How deep: căn vặn mang lại phỏng sâu

How fast: căn vặn mang lại tốc độ

How far ... from ... to tát ...: căn vặn mang lại phỏng xa

How long: căn vặn mang lại phỏng dài

Eg: This ruler is đôi mươi centimeters long.

=> How long is this ruler?

=> How long: căn vặn mang lại thời hạn bao lâu

Eg: It takes má an hour to tát bởi my homework.

=> How long does it take you to tát bởi your homework?

(Nó lấy mất mặt của công ty từng nào thời hạn nhằm thực hiện bài bác tập dượt về nhà?)

How often: căn vặn mang lại cường độ, gia tốc, số lần

Eg: I go to tát school every day.

=> How often bởi you go to tát school?

How much: căn vặn mang lại giá chỉ cả

Eg: This book is 3$.

=> How much is this book?

=> How much does this book cost?

=> What is the price of this book?

How much + N (ko kiểm điểm được): căn vặn mang lại số lượng

Eg: There is some water in the bottle.

=> How much water is there in the bottle?

How many + N(es, s): căn vặn mang lại con số với danh kể từ kiểm điểm được

Eg: There are two pens on the table.

=> How many pens are there on the table?

Eg: I have a pen here.

=> How many pens bởi you have here?

What’s the weather like?: căn vặn mang lại thời tiết

What color: căn vặn mang lại màu sắc sắc

What size: căn vặn mang lại kích cỡ

How heavy: căn vặn mang lại cân nặng nặng

How + bởi + S + come ...?: căn vặn mang lại phương tiện
does go
get
travel

III. Bài tập dượt bịa thắc mắc với kể từ gạch men chân với đáp án

Exercise 1: Make questions for the underlined words or phrases

1. The dictionary is 200,000 dong.

...............................................................................................................................................

2. I made it from a piece of wood.

................................................................................................................................................

3. She bought it at the cửa hàng over there.

................................................................................................................................................

4. No, I wasn’t. (I was tired after the trip.)

................................................................................................................................................

5. It took her three hours to tát finish the composition.

................................................................................................................................................

6. I need a phone thẻ to phone my parents.

................................................................................................................................................

7. It’s about 1,500 km from Hue to tát Ho Chi Minh City.

................................................................................................................................................

8. The ngân hàng is opposite the restaurant.

................................................................................................................................................

9. The dress looked very nice.

................................................................................................................................................

10. I saw her last night.

................................................................................................................................................

11. Her neighbor gave her a nice dress.

................................................................................................................................................

12. They returned to tát America two weeks ago.
................................................................................................................................................

13. Mrs. Robinson bought a poster.

................................................................................................................................................

14. My father was in Ha Noi last month.

................................................................................................................................................

15. He traveled to tát Nha Trang by coach.

................................................................................................................................................

16. She went to tát the doctor because she was sick.

................................................................................................................................................

17. Nam left home page at 7 o'clock yesterday.

................................................................................................................................................

18. He taught English in the high school.

................................................................................................................................................

19. The homework was very difficult yesterday.

................................................................................................................................................

20. She often does the housework after doing exercises.

................................................................................................................................................

21. They are planting some roses in the garden.

................................................................................................................................................

22. Liz will send these letters to tát her friends.

................................................................................................................................................

23. My favorite subject is Math.

................................................................................................................................................

24. Yes, we do. (We have magazines and newspapers)

................................................................................................................................................

25. I often listen to tát music in my miễn phí time.

................................................................................................................................................

26. Yes, he is. (He is good at drawing)

................................................................................................................................................

27. She learns about computers in computer science class.

................................................................................................................................................

28. My mother is cooking in the kitchen at the moment.

...............................................................................................................................................

29. Lan likes playing table tennis.

................................................................................................................................................

30. I go to tát the movies twice a week.

................................................................................................................................................

31. They go to tát the beach on the summer holidays.

...............................................................................................................................................

32. They stay in a hotel.

...............................................................................................................................................

Write questions for the underlined words.

1.- The children swam in the lake.

………………………………………………………………………………………………………

2.- The glass fell of the table.

………………………………………………………………………………………………………

3.- They saw lions and tigers at the zoo.

……………………………………………………………………………………………………..

4.- He left the tiệc ngọt at 11.o’clock.

………………………………………………………………………………………………………

5.- John went to the beach last Sunday.

……………………………………………………………………………………………………..

6.- He gave her a bunch of flowers for her birthday.

………………………………………………………………………………………………………

7.- The company sent the new worker to California.

……………………………………………………………………………………………………..

8.- My sister dreamt about the monster last night.

………………………………………………………………………………………………………

9.- My grandmother heard a loud scream last night.

……………………………………………………………………………………………………..

10.- We went to the History Museum.

……………………………………………………………………………………………………..

11.- He fell because he slipped on a banana peel.

………………………………………………………………………………………………………

12- The teacher was angry because he didn’t bởi his homework.

……………………………………………………………………………………………………..

13.- It took us about half an hour to tát get to tát school.

……………………………………………………………………………………………………..

14.- She last rode a xe đạp two weeks ago.

……………………………………………………………………………………………………..

15.- I bought half a kilo of cheese.

……………………………………………………………………………………………………..

16.- He took his driving test two days ago.

……………………………………………………………………………………………………..

17.- He met Linda for coffee.

…………………………………………………………………………………………………….

18.- I was born in 1964.

…………………………………………………………………………………………………….

19.- My cousin started sailing six months ago.

…………………………………………………………………………………………………….

20.- I went to tát the cinema with my cousins.

………………………………………………………………………………………………………

21.- I stayed in New Zealand for six months.

………………………………………………………………………………………………………

22.- She called the firemen because her cát stuck in a tree.

……………………………………………………………………………………………………..

23.- I bought two kilos of oranges.

………………………………………………………………………………………………………

24.- John wrote about his grandparents.

………………………………………………………………………………………………………

25.- I watched a very good film on TV last night.

……………………………………………………………………………………………………..

26.- She made some coffee for her mother.

……………………………………………………………………………………………………..

27.- Susan gave the money to tát her brother.

……………………………………………………………………………………………………..

28.- We went to tát school by bus.

………………………………………………………………………………………………………

29.- I was tired yesterday evening because I worked very hard.

………………………………………………………………………………………………………

30.- Mary invited a lot of people to tát the tiệc ngọt.

………………………………………………………………………………………………………

31.- No, we didn’t go to tát the cinema last night.

……………………………………………………………………………………………………..

32.- Shakira grew up in Colombia.

………………………………………………………………………………………………………

33.- He went on holiday with his friends.

………………………………………………………………………………………………………

34.- She didn’t bởi anything.

……………………………………………………………………………………………………..

35.- I borrowed my teacher’s dictionary.

…………………………………………………………………………………………………….

36.- Someone gave some money to tát Mike.

…………………………………………………………………………………………………….

37.- Someone helped John with his homework yesterday.

……………………………………………………………………………………………………...

38.- Shakespeare died in 1616.

………………………………………………………………………………………………………

39.- He didn’t dance at the disco because he was tired.

……………………………………………………………………………………………………..

40.- She left her suitcase on the train.

……………………………………………………………………………………………………..

Exercise 2: Make questions for the underlined parts.

1. She needs twelve eggs to tát make two cakes.

____________________________________________

2. They drank a lot ofwine at the tiệc ngọt last night.

____________________________________________

3. I often drink coffee in the morning.

____________________________________________

4. Beef noodle soupis my favourite food.

____________________________________________

5. My lemonade tastes a bit sour.

____________________________________________

6. No, there isn’t any milk in the fridge.

____________________________________________

7. No, thanks. I love cookies, but I’m full.

____________________________________________

8. The beef broth is made by stewing cow bones.

____________________________________________

9. His telephone number is 8 259 640.

____________________________________________

10. It’s about two kilometersfrom my house to tát the movie theater.

____________________________________________

11. I will go camping next Sunday.

____________________________________________

12. Her date of birth is on August 21st.

____________________________________________

13. She will be fourteenon her next birthday.

____________________________________________

14. My father isan engineer.

____________________________________________

15. My address is 2/10B Ly Thuong Kiet Street.

____________________________________________

16. He works in a hospital.

____________________________________________

Exercise 3: Make questions for the underlined words: Đặt thắc mắc mang lại phần gạch men chân.

1. Mai lives in the city.

……………………………………………………………………

2. Nam’s father works in a factory.

…………………………………………………………………

3. I have two brothers and one sister

……………………………………………………………

4. She goes to Le Loi school.

………………………………………………………………

5. My house has a yard.

………………………………………………………………

6. They have literature on Tuesday.

………………………………………………………………

7. I watch television every night.

…………………………………………………………………

8. Her brother and sister play sports after lunch.

…………………………………………………………………

9. His mother does the housework every day.

…………………………………………………………………

10. Lan takes a shower every morning

……………………………………………………………

11. My brother and I watch television every evening.

……………………………………………………………………

12. They go to tát school at a quarter to tát seven.

……………………………………………………………………

13. There are fourcups on the table.

……………………………………………………………………

14. My father is an engineer.

……………………………………………………………………

15. Lan’s sister is in the kitchen.

……………………………………………………………………

16. My sister is fifteen years old.

……………………………………………………………………

17. Nam and Lan are in grade six

………………………………………………………………………

18. Thu’s school is big and beautiful.

………………………………………………………………………

19. It’s eight o’clock.

……………………………………………………………………

20. There are 20 girls in my class.

………………………………………………………………

Exercise 4: Make questions with the underlined words/ phrases

1. I received a letter from Lan last week.

_______________________________________________________

2. I brush my teeth twice a day.

_______________________________________________________

3. Nga has an appointment at 10.30 this morning.

_______________________________________________________

4. Like “Tom and Jerry” because it’s very interesting.

_______________________________________________________

5. Last night I went to tát disco with my friend.

_______________________________________________________

6. She worried about the next examination.

_______________________________________________________

7. She is learning Literature.

_______________________________________________________

Exericse 5

1. “________________ bởi you commute each week?” “Between three or four times a week”

2. “________________ did your trip amount to?” “Not much actually. It was pretty cheap.”

3. “________________seats are those? Somebody needs to tát clean up that mess under there!”

4. “________________ have you been? We were worried sick!”

5. “________________ didn’t he pass his exam?” “He didn’t apply himself enough.”

6. “ ________________are you twims now?” “They turn 3 next month”

Xem thêm: nguyet ca hanh thuyet minh

7. “________________ information did you give her?” “Not enough to tát be a threat to tát us.”

8. “ ________________ is our driver tonight?” “I think his name is hank”

9. “________________ does time fly?” “I know, I can’t believe July is already here.”

Exericse 6: Reorder the words to tát make correct sentences

1. the/ finish/ her/ does/ to/ long/ it/ composition?/ take/ How

___________________________________________________

2. it/ Hue/ How/ to/ Ho Chi Minh/ is/ far/ City?/ from

___________________________________________________

3. go/ did/ she/ to/ days/ the/ Why/ doctor/ ago?/ two

___________________________________________________

4. she/ science/ in/ learn/ What/ about does/ class?/ computer

___________________________________________________

5. her/ What/ for/ give/ he/ birthday?/ did/ her

___________________________________________________

6. the/ new/ company/ worker/ Where/ the/ have/ to?/ sent

___________________________________________________

Exercise 7. Make questions for the underlined part of the sentence.

1. Daisy goes to tát school from Monday to tát Saturday.

………………………………………………………..

2. My father has a cage in the garden.

………………………………………………………..

3. The children lượt thích dogs because they are nice.

………………………………………………………..

4. Kelly is never late.

………………………………………………………..

5. Mike’s new mountain xe đạp costs £100.

………………………………………………………..

6. She clicked the mouse button.

................................................................................

7. Mr. David robbed a ngân hàng.

................................................................................

8. The house was built five years ago.

..................................................................................

9. The students respected their teacher.

.................................................................................

10. They welcomed the new student warmly.

.......................................................................................

Exercise 8. Complete the sentences with the correct Wh-word .

1. _______ are you excited? because I have birthday today.

2. __________ are you today ? I’m fine ,thank you.

3. _________ is your coat ? in the bedroom

4. ________ is she at the moment? at home

5. __________ is your birthday ? in September

6. __________ is Mr. Bean ? 55 years old

7. _______ is that woman? She is our sport teacher.

8. ______  are they working? in the book shop

9. _________ apples bởi you have ? three apples

10. _______  are the children? in the swimming pool

11. ________  is Rita doing ? She is watching TV now.

12. ________  does your xế hộp cost ? 2.000 $ dollars

13. _______  time is it ? It’s nine o’clock.

14. _______ are the kids sad? because they don’t go to tát the cinema.

15. _________  is the party? at 5 o’clock

16. ___________  friends bởi you have? - I have two good friends.

17. ____________  bởi they go to tát school? - by bus

18. __________  bởi you eat lunch? - in the afternoon

19. __________  is on the desk? - a new notebook

20. _________ is in the kitchen? - My little brother

Exercise 9: Write complete questions using the prompts given.

1. Who/ your brother/ go/ the cinema/ with?

___________________________________________________

2. How often/ she/ watch/ this programme?

___________________________________________________

3. Why/ you/ want to tát check/ the TV schedule?

___________________________________________________

4. When/ be/ the next show time/ of this cartoon?

___________________________________________________

5. Where/ those reporters/ get/ the news?

___________________________________________________

6. Which/ cartoon/ be/ funnier,/ Doraemon or Pokemon?

___________________________________________________

7. What/ be/ the weather like/ your place?

___________________________________________________

8. How many/ buttons/ the remote control/ have?

___________________________________________________

___________________________________________________

Exercise 10: Match questions for the underlined words or phrases

1. I'm taking Frenchthis semester. →

2. She's staying there for two weeks. →

3. She is worried about the next examination

4. I lượt thích English very much

5. I began to tát study English six years ago

6. They live in the đô thị centre

7. Last night I went to tát a disco with my friend

8. I lượt thích "Tom and Jerry" because it's very interesting→ ………………………………….

Exercise 11: Fill in the gaps with the correct question word to tát complete the exchanges

1. A: _____ have you lived in London?

B: For three years

2. A: ______ schoolbag is that?

B: Oh, I think it’s Tom’s schoolbag

3. A: ______ bởi you go shopping?

B: Three times a month

4. A: _______ are you from?

B: I’m from Toronto, Canada

5. A: _____ is your birthday?

B: On January 12th .

ĐÁP ÁN

Exercise 1: Make questions for the underlined words or phrases

1 - How much is the dictionary?

2 - How did you make it?

3 - Where did she buy it?

4 - Were you fine after the trip?

5 - How long did it take her to tát finish the composition?

6 - Who bởi you need a phone xế hộp for?

7 - How far is it from Hue to tát Ho Chi Minh city?

8 - Where is the bank?

9 - How did the dress look?

10 - Who did you see last night?

When did you see her?

11 - What did her neighbourhood give her?

12 - What did they bởi two weeks ago?

When did they return to tát America?

13 - Who bought a poster?

What did Mrs. Robinson buy?

14 - Where was your father last month

15 - How did he travel to tát Nha Trang?

16 - Why did she go to tát the doctor?

17 - What time did Nam leave home page yesterday?

18 - What did he teach in the high school?

19 - How was the homework yesterday?

20 - When does she usually bởi the housework?

21 - How many roses are they planting in the garden?

22 - Who will Liz send these letters?

23 - What is your favorite subject?

24 -Do you have magazines and newspapers?

25 - What bởi you often bởi in your miễn phí time?

26 - Is he good at drawing?

27 - What does she learn about in computer science class?

28 - What is your mother doing in the kitchen at the moment?

Where is your mother cooking at the moment?

29 - What does Lan lượt thích playing?

30 - How often bởi you go to tát the movies?

31 - When bởi they go to tát the beach?

32 - Where bởi they stay?

Exercise 2: Write questions for the underlined words.

1 - Who swam in the lake?

2 - What fell of the table?

3 - What did they see at the zoo?

4 - What time did he leave the party?

5 - Where did John go last Sunday?

6 - What did he give her for her birthday?

7 - Where did the company send the new worker to?

8 - What did your sister dream about last night?

9 - When did your grandmother hear a loud scream?

10 - Where did they go?

11 - Why did he fall?

12 - Why was the teacher sad?

13 - How long did it take you to tát get to tát school?

14 - When did she last ride a bike?

15 - How much cheese did you buy?

16 - What did he bởi two days ago?

17 - Who did he meet for coffee?

18 - When were you born?

19 - When did your cousin start sailing?

20 - Who did you go the cinema with?

21 - How long did you stay in New Zealand?

22 - Why did she Điện thoại tư vấn the firemen?

23 - How many kilos of oranges did you buy?

24 - Who did John write about

25 - What did you bởi last night?

26 - What did she make for her mother?

27 - Who did Susan give the money to?

28 - How did we go to tát school?

29 - Why was you tired yesterday morning?

30 - How many people did Mary invite to tát the party?

31 - Did you go to tát the cinema last night?

32 - Where did Shakira grow up?

33 - Who did he go on holiday with?

34 - What did she do?

35 - Whose dictionary did you borrow?

36 - Who gave money to tát Mike?

37 - Who did anyone help with homework yesterday?

38 - When did Shakespeare die?

39 - Why did he not dance at the disco?

40 - Where did she leave the suitcase?

Exercise 2: Make questions for the underlined parts.

1. How many eggs does she need to tát make two cakes?

2. How much wine did they drink at the tiệc ngọt last night?

3. When bởi you often drink coffee?

4. What is your favourite food?

5. How does your lemonade taste?

6. Is there any milk in the fridge?

7. Would you lượt thích some cookies?

8. How is the beef broth made?

9. What's his telephone number?

10. How far is it from your house to tát the movie theater?

11. When will you go camping?

12. What's her date of birth?

13. How old will she be on her next birthday?

14. What does your father do?

15. What's your address?

16. Where does he work?

Exericse 3: Make questions for the underlined words: Đặt thắc mắc mang lại phần gạch men chân.

1 - Where does Mai live?

2 - Who works in a factory?

3 - How many brothers and sisters bởi you have?

4 - Where does she go?

5 - What does your house have?

6 - What bởi they have on Tuesday?

7 - What bởi you watch every night?

8 - What bởi your brother and sister play after lunch?

9 - What does his mother bởi every day?

10 - Who takes a shower every morning?

11 - What bởi your brother and you bởi every evening?

12 - What time bởi they go to tát school?

13 - How many cups are there on the table?

14 - What does your father do?

15 - Where is Lan's sister?

16 - How old is your sister?

17 - Which grade are Nam and Lan in?

18 - How is Thu's school?

19 - What time is it?

20 - How many girls are there in your class?

Exercise 4: Make questions with the underlined words/ phrases

1. When did you receive a letter from Lan?

2. How often bởi you brush your teeth?

3. What time does Nga have an appointment this monring?

4. Why bởi you lượt thích "Tom and Jerry"?

5. Who did you go to tát the disco with last night?

6. What did she worry about?

7. What is she learning?

Exericse 5

1. “______How often__________ bởi you commute each week?” “Between three or four times a week”

2. “_______How much_________ did your trip amount to?” “Not much actually. It was pretty cheap.”

3. “_______Whose_________seats are those? Somebody needs to tát clean up that mess under there!”

4. “_______Where________ have you been? We were worried sick!”

5. “_______Why_________ didn’t he pass his exam?” “He didn’t apply himself enough.”

6. “ _______How old_________are you twims now?” “They turn 3 next month”

7. “________How much________ information did you give her?” “Not enough to tát be a threat to tát us.”

8. “ ________Who________ is our driver tonight?” “I think his name is Hank”

9. “________How fast________ does time fly?” “I know, I can’t believe July is already here.”

Exericse 6: Reorder the words to tát make correct sentences

1. How long does it take her to tát finish the composition?

2. How far is it from Hue to tát Ho Chi Minh City?

3. Why did she go to tát the doctor two days ago?

4. What does she learn about in computer science class?

5. What did he give her for her birthday?

6. Where have the company sent the new worker to?

Exercise 7. Make questions for the underlined part of the sentence.

1 - When does Daisy go to tát school?

2 - What does your father have in the garden.

3 - Why bởi children lượt thích dogs??

4 - Who is never late?

5 - How much does Mike’s new mountain xe đạp cost?

6 - What did she click?

7 - Who robbed a bank?

8 - What was built five years ago?

9 - Who did the students respect?

10 - How did they welcome the new student?

Exercise 8. Complete the sentences with the correct Wh-word .

1. ___Why____ are you excited? because I have birthday today.

2. ____How______ are you today ? I’m fine ,thank you.

3. ____Where_____ is your coat ? in the bedroom

4. ____Where____ is she at the moment? at home

5. ____When_____ is your birthday ? in September

6. _____How old_____ is Mr. Bean ? 55 years old

7. ___Who____ is that woman? She is our sport teacher.

8. ___Where___ are they working? in the book shop

9. _____How many____ apples bởi you have ? three apples

10. ____Where___ are the children? in the swimming pool

11. ___What_____ is Rita doing ? She is watching TV now.

12. ____How much____ does your xế hộp cost ? 2.000 $ dollars

13. __What_____ time is it ? It’s nine o’clock.

14. ___Why____ are the kids sad? because they don’t go to tát the cinema.

15. ____What time/ When_____ is the party? at 5 o’clock

16. _____How many ______ friends bởi you have? - I have two good friends.

17. _____How_______ bởi they go to tát school? - by bus

18. _____When_____ bởi you eat lunch? - in the afternoon

19. _____What_____ is on the desk? - a new notebook

20. _____Who____ is in the kitchen? - My little brother

Exercise 9: Write complete questions using the prompts given.

1. Who does your brother go to tát the cinema with?

2. How often does she watch this programme?

3. Why bởi you want to tát kiểm tra the TV schedule?

4. When is the next show time of this cartoon?

5. Where bởi those reporters get the news?

6. Which cartoon is funnier, Doraemon or Pokemon?

7. What is the weather lượt thích in your place?

8. How many buttons does the remote control have?

Exercise 10: Match questions for the underlined words or phrases

1. What are you taking this semester?

2. How long is she staying there?

3. What is she worried about?

4. How bởi you lượt thích English?

5. When did you begin study English?

6. Where bởi they live?

7. What did you bởi last night?

8. Why bởi you lượt thích “Tom and Jerry”?

Exercise 11: Fill in the gaps with the correct question word to tát complete the exchanges

1. A: __How long___ have you lived in London?

B: For three years

2. A: __Whose____ schoolbag is that?

B: Oh, I think it’s Tom’s schoolbag

3. A: __How often__ bởi you go shopping?

B: Three times a month

4. A: ___Where____ are you from?

B: I’m from Toronto, Canada

5. A: __When___ is your birthday?

B: On January 12th

Xem thêm: Bài tập dượt bịa thắc mắc với kể từ gạch men chân nhập Tiếng Anh NEW

Trên đấy là Bài tập dượt bịa thắc mắc mang lại phần tử gạch men chân giờ đồng hồ Anh với đáp án. Mời độc giả xem thêm thêm thắt nhiều tư liệu ôn tập dượt Tiếng Anh cơ phiên bản như: Tài liệu luyện khả năng Tiếng Anh cơ phiên bản, Ôn tập dượt Ngữ pháp Tiếng Anh, Luyện ganh đua Tiếng Anh trực tuyến,... được update liên tiếp bên trên VnDoc.com.

Xem thêm: tạo tác thời quang