bài tập câu ước

Bài viết lách 50 Bài tập luyện Câu ước I wish đặc biệt hoặc đem lời nói giải bao gồm vừa đủ lý thuyết trọng tâm về Câu ước I wish và bên trên 50 bài bác tập luyện về Câu ước I wish tinh lọc, đem đáp án cụ thể giúp cho bạn nắm rõ cơ hội dùng của Câu ước I wish.

Bạn đang xem: bài tập câu ước

50 Bài tập luyện Câu ước I wish đặc biệt hoặc đem lời nói giải

PHẦN I. LÝ THUYẾT

1. Định nghĩa

Câu ước trình diễn miêu tả ước muốn, ước ham muốn hoặc sự tiếc nuối, ăn năn về một vụ việc ở sau này, lúc này và vượt lên khứ nhằm tỏ ý ước muốn vụ việc ngược ngược lại với thực sự.

2. Các loại câu ước

A. Loại I

- Cách dùng: Diễn miêu tả sự không dễ chịu, bực bản thân, ko thể kiên trì của những người trình bày trước một vụ việc ở lúc này và ước muốn nó thay cho đổi

- Cấu trúc: S + wish (that) + S + would/could + V_inf

- Ví dụ: I wish they would stop making noise. (Ước gì bọn họ sẽ không còn thực hiện ồn nữa.)

B. Loại II

- Cách dùng: Diễn miêu tả ước ham muốn ngược với thực sự ở lúc này (giống câu ĐK loại 2)

- Cấu trúc: S + wish (that)+ S + V2/ed / (be->were)

- Ví dụ: I wish I knew his address. (Ước gì tôi biết vị trí anh tớ, tuy nhiên thiệt đi ra tôi ko biết vị trí của anh ý tớ.)

C. Loại III

- Cách dùng: Diễn miêu tả ước ham muốn ngược với thực sự ở vượt lên khứ (giống câu ĐK loại 3)

- Cấu trúc: S + Wish (that) + S + had + V3/ed

- Ví dụ: I wish I hadn’t spent so sánh much money. (Tôi ước tôi đang không chi rất nhiều chi phí, sự thực là tôi vẫn chi thật nhiều chi phí.)

*Lưu ý: I wish = If only (giá mà/ cần chi)

Chúng tớ còn hoàn toàn có thể sử dụng "If only" thay cho mang lại "I wish" nhập cả 3 cấu hình, nó đem sắc thái mạnh rộng lớn và càng ko thể triển khai được rộng lớn đối với "I wish".

Ví dụ: If only Andrew were here. (Giá tuy nhiên Andrew đem ở trên đây.)

PHẦN II. BÀI TẬP ÁP DỤNG

Task 1. Put the verbs in brackets into correct tenses

1. I wish I (go)……………………………. to lớn the movie with you.

2. I wish I (have)……………………………………… day off.

3. I wish I (study)…………………………… Latin instead of Greek.

4. I wish I (not / spend)………………………………. so sánh much money.

5. I wish the weather (be) …………..…………….warm, so sánh we could go swimming.

6. I wish I (ask)…………………………….………. him how to lớn get there.

7. I wish I (not stay)………….……………….. at trang chính.

8. I wish I (not/ buy) …………….……………..that book.

9. I wish I (not/see) ……………….…………….him.

10. I wish I (not/call)……………….………………. him a liar.

1. could go

2. had

3. studied

4. hadn't spent

5. were

6. had asked

7. wouldn't stay

8. hadn't bought

9. hadn't seen

10. hadn't called

Task 2. Rewrite the following sentences, using "Wish"

1. I don't know more people.

I wish.....................

2. I don't have a key.

I wish.....................

3. Ann isn't here.

I wish.....................

4. It is cold .

I wish.....................

5. I live in a big đô thị (I don't lượt thích it).

I wish.................................

1. I wish I knew more people.

2. I wish I had a key.

3. I wish Ann were here.

4. I wish it weren't cold.

5. I wish I lived in the countryside.

Task 3. Rewrite the following sentences, using "Wish"

1. I can't go to lớn the buổi tiệc nhỏ (and I lượt thích it).

I wish...................................

2. I have to lớn work tomorrow (I lượt thích to lớn stay in bed).

I wish..................................................

3. I don't get good marks.

I wish..................................................

4. I'm not lying on a beautiful sunny beach.

I wish.....................................................

5. Hoa and Ba won't go fishing this weekend.

They wish ................................................

1. I wish I didn't have to lớn go to lớn the buổi tiệc nhỏ,

2. I wish I could stay in bed tomorrow.

3. I wish I had good marks.

4. I wish I was lying on a beautiful sunny beach.

5. They wish Hoa ad Ba would go fishing this weekend.

Task 4. Give the correct size of the verbs

1. I wish he (be)……………. here now.

2. She wishes you (feel)……………. better.

3. I wish that you (be)…………….here yesterday.

4. I wish he (finish)……………. his work tonight.

5. We wish you (come)……………. tomorrow.

6. She wishes she (open)……………. the window last night.

7. I wish you (leave) …………….earlier yesterday.

8. We wish they (come)…………….with us last weekend.

9. They wish he (come)……………. with them the next day.

10. They wish we (give)……………. them some food yesterday.

1. were

2. felt

3. had been

4. would finish

5. would come

6. had

7. had left

8. had come

9. would come

10. had given

Task 5. Rewrite the second sentences in each pair using “I wish”

1. I have to lớn study hard.

→ I wish ……………………………………….………………………….

2. We had a lot of homework yesterday.

→ I wish …………………………………………………………………….

3. It is raining heavily.

→ I wish ……………………………………….…………………………….

4. It was cold last night. .

→ I wish ……………………………………….……………………………

5.1. They work slowly.

→ I wish ……………………………………….…..………………………..

5.2. She doesn’t join in the trip.

→ I wish ……………………………………….…………………………….

6. I am not good at English.

→ I wish ……………………………………….…………………………….

7. He studies badly.

→ I wish ……………………………………….……………………………..

8. He doesn’t lượt thích playing sports.

→ I wish ……………………………………….……………………………..

9. I don’t have a computer.

→ I wish ……………………………..………….…………………………….

10. Today isn’t a holiday.

→ I wish ……………………………………….……………………………….

1. I wish I didn’t have to lớn study.

2. I wish we hadn’t had a lot of homework yesterday.

3. I wish it didn’t rain heavily.

4. I wish it hadn’t been cold last night.

5.1. I wish they didn’t work slowly.

5.2. I wish she joined in the trip.

6. I wish I were good at English.

7. I wish he didn’t studied badly.

8. I wish he liked playing sports.

9. I wish I had a computer.

10. I wish today were a holiday.

Task 6. Find and correct the mistakes in the sentences

1. She wish she could speak English well.

2. I wish it didn’t rained now.

3. I wish I was a doctor to lớn save people.

4. I wish I have more time to lớn look after my family.

5. He wishes it didn’t rain yesterday.

6. I wish my father gives up smoking in the near future.

7. I wish I studied very well last year.

Xem thêm: răng khôn hợp âm

8. I wish you will come to lớn my buổi tiệc nhỏ next week.

9. I wish it stops raining now.

10. I wish you are my sister.

11. She wishes she is the most beautiful girl in the world.

12. I wish Miss Brown will come here and stay with us next week.

13. I wish I am at trang chính with my family now.

14. I wish I could been there with you.

15. She wish she could go trang chính now.

1. wish → wishes

2. rained → rain

3. was → were

4. have → had

5. didn’t rain → hadn’t rain

6. gives → would give

7. studied → had studied

8. will → would

9. stops → stopped

10. are → were

11. is → were

12. will → would

13. am → were

14. been → be

15. wish → wishes

Task 7. Choose the best answer

1. I wish I (have/ has/ had) a lot of interesting book.

2. I wish I (would meet/ met/ meet) her tomorrow.

3. I wish I (was/ were/ am) your sister.

4. I wish they (won/ had won/ would win) the match last Sunday.

5. I wish they (played/ playing/ play) soccer well.

6. She wishes she (will/ would/ can) come here to lớn visit us.

7. I wish yesterday (were /was/had been ) a better day.

8. I wish I (can speak/ could speak/ will speak) many languages.

9. I wish tomorrow (were/ will be/ would be) Sunday.

10. I wish I (am/ was/ were) a movie star.

1. had

2. would meet

3. were

4. had won

5. played

6. would

7. had been

8. could speak

9. would be

10. were

Task 8. Rewrite the second sentences in each pair using “I wish”

1. I can’t sing this tuy vậy.

→ I wish ………………………………………….…………

2. He was punished by his mother.

→ I wish ……………………………………………………

3. They won’t come here again.

→ I wish ………………………………………….…………

4. He won’t go swimming with bủ.

→ I wish …………………………………………………….

5. We didn’t understand them.

→ We wish ………………………………………….……..

6. I will be late for school.

→ I wish ………………………………………….……….

7. The bus was late today.

→ I wish ………………………………………….………..

8. She doesn’t lượt thích this place.

→ I wish ………………………………………….………

9. These students talked too much in class.

→ I wish ………………………………………………….

10. I can’t play basketball.

→ I wish ………………………………………….……….

1. I wish I could sing this tuy vậy.

2. I wish he hadn’t been punished by his mother.

3. I wish they would come here again.

4. I wish I he would go swimming with bủ.

5. We wish we had understood them.

6. I wish I wouldn’t be late for school.

7. I wish the bus hadn’t been late today.

8. I wish she liked this place.

9. I wish these students hadn’t talked too much in class.

10. I wish I could play basketball.

Task 9. Put the verbs in brackets into correct tenses

1. I don’t have time to lớn go to lớn “High Quality Good Fair “. I wish I (go)………there.

2. The weather is very hot. I wish it (be) ………………………… cooler.

3. We seldom write to lớn her. I wish we (write) ………………… to lớn her more often.

4. John doesn’t know how to lớn swim. He wishes he (can) ………………..…… swim.

5. John doesn’t buy the book. She wishes she (buy) ……………………..… it.

6. Mai doesn’t pass the exam. She wishes she (study) ……………..…… harder.

7. We will not go to lớn Ha Long Bay next week. I wish we (go) …………… there.

8. It is raining now. I wish it (stop) ……………………… raining soon.

9. My parents are not in now. I wish they (be) ……….……at trang chính with us now.

10. I know Nam will not lend bủ his xế hộp . I wish he (lend). ……………… it to lớn bủ.

1. could go

2. were

3. wrote

4. could

5. had bought

6. had studied

7. would go

8. would stop

9. were

10. would lend

Task 10. Rewrite the following sentences, using "Wish"

1. I don't know more people.

I wish............................

2. I don't have a key.

I wish............................

3. Ann isn't here.

I wish............................

4. It is cold .

I wish............................

5. I live in a big đô thị (I don't lượt thích it).

I wish............................

6. I can't go to lớn the buổi tiệc nhỏ (and I lượt thích it).

I wish............................

7. I have to lớn work tomorrow (I lượt thích to lớn stay in bed).

I wish............................

8. I don't get good marks.

I wish............................

9. I'm not lying on a beautiful sunny beach.

I wish............................

10. Hoa and Ba won't go fishing this weekend.

I wish............................

1. I wish I knew more people.

2. I wish I had a key.

3. I wish Ann were here.

4. I wish it weren't cold.

5. I wish I lived in the countryside

6. I wish I didn't have to lớn go to lớn the buổi tiệc nhỏ,

7. I wish I could stay in bed tomorrow.

8. I wish I had good marks.

9. I wish I was lying on a beautiful sunny beach.

10. They wish Hoa ad Ba would go fishing this weekend.

Xem thêm thắt những bài bác tập luyện Ngữ pháp Tiếng Anh đặc biệt hoặc đem lời nói giải cụ thể khác:

  • Bài tập luyện Can, Could đặc biệt hoặc đem lời nói giải
  • Bài tập luyện May, Might đặc biệt hoặc đem lời nói giải
  • Bài tập luyện Have to lớn, Must, Need đặc biệt hoặc đem lời nói giải
  • Bài tập luyện Should, Ought to lớn, Had better đặc biệt hoặc đem lời nói giải

Đã đem ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ nhằm kế tiếp theo đòi dõi những loạt bài bác tiên tiến nhất về ngữ pháp giờ Anh, luyện thi đua TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... tiên tiến nhất của Shop chúng tôi.

Xem thêm: lời bài hát lỡ hẹn với dòng sông lam