Thông báo kế hoạch nghỉ hè, tập trung và Tuần sinh hoạt chính trị CBVC – Năm học 2017-2018

Thực hiện kế hoạch công tác chung năm học 2017-2018. Phòng TC-HC, đề nghị Trưởng các đơn vị trực thuộc thông báo CBVC về thời gian nghỉ hè, và chuẩn bị Tuần sinh hoạt chính trị đầu năm học 2017-2018 như sau:

1. THỜI GIAN NGHỈ HÈ:  Từ ngày: 17/7/2017 đến hết ngày 04/9/2017

Trong thời gian trên các đơn vị sắp xếp lịch trực để giải quyết những công việc của đơn vị và các công tác chung của nhà trường.

2. THỜI GIAN CBVC TẬP TRUNG CÔNG TÁC:

- Thời gian: 7h30 ngày 05/9/2017

- Nhiệm vụ:

              + Làm vệ sinh văn phòng.

              + Phổ biến kế hoạch làm việc và giảng dạy năm học 2017-2018.

3. TUẦN SINH HOẠT CHÍNH TRỊ CBVC- NĂM HỌC 2017-2018: Dự kiến từ ngày 06/9/2017 đến ngày 08/9/2017

Thời gian: 7h30     -    Địa điểm: Hội trường.

Đề nghị trưởng các đơn vị nhắc nhở CBVC có mặt đầy đủ để tham gia sinh hoạt chính trị đầu năm học 2017-2018 và cử cán bộ theo dõi, lập danh sách vắng để tiện việc bình xét thi đua khen thưởng cuối năm.

free vector