Hội thảo Quốc tế năm 2017 – “PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0″

Hội thảo Quốc tế năm 2017 – “PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0″

20170711-092828_p020170711-092900_p020170711-092950_p020170711-093024_p0

free vector