Đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu và triển khai năm 2019 của tỉnh Gia Lai

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Thực hiện công văn số 12/ĐHH-KHCNMT ngày 05 tháng 01 năm 2018 về việc đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu và Triển khai năm 2019 của tỉnh Gia Lai. Nhà trường thông báo đến các đơn vị, cá nhân có nhu cầu đề xuất nhiệm vụ trên tinh thần công văn nói trên (đính kèm công văn), phiếu đề xuất (theo mẫu) gửi về phòng KHCN-HTQT trước ngày 30 tháng 01 năm 2018 để phòng tổng hợp và gửi danh mục lên Ban khoa học Công nghệ và Môi trường, Đại học Huế.

Đính kèm: CV_12_DHH_KHCNMT

free vector