Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học năm học 2016-2017

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học năm học 2016-2017

Đơn vị tính: Người 

TT

Nội dung

Tổng số

Chia theo trình độ đào tạo

Giáo sư

Phó Giáo sư

TSKH, Tiến sỹ

Thạc sĩ

Đại học

Cao đẳng

Trình độ khác

 

1

2
(3+4+5+6
+7+8+9)

3

4

5

6

7

8

9

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Khoa            

 

 

 

Hội họa

12

0

0

0

10

2

 

 

 

Điêu Khắc

7

0

0

0

5

2

 

 

 

Mỹ thuật Ứng dụng

21

0

0

0

17

4

 

 

 

Sư Phạm Mỹ thuật

14

0

0

0

14

0

 

 

2

Bộ môn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đồ họa

8

0

0

0

5

3

 

 

3

Tổ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ sở ngành

7

0

1

0

6

0

 

 

4

Viện,
 trung tâm...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69

0

1

0

57

11

 

 

Lưu ý: Các TSKH và Tiến sỹ nếu đã tính trong mục Giáo sư (3),  Phó giáo sư (4) thì không tính trong mục TSKH, Tiến sỹ (5) nữa.

free vector