Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2016-2017

THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2016-2017

TT

Nội dung

Khóa học/
Năm
tốt nghiệp

Số sinh
viên
nhập học

Số sinh
viên
tốt
nghiệp

Phân loại tốt nghiệp (%)

Tỷ lệ
sinh viên
tốt nghiệp
có việc
làm sau
1 năm
ra trường

Loại
xuất sắc

Loại
giỏi

Loại
khá

I

Đại học chính quy              

a

Chương trình đại trà

 

           

1

Ngành Hội họa

2015

0

27

 

3.7

63.0

88.9

2

Ngành Điêu khắc

2015

1

8

 

0.0

100.0

87.5

3

Ngành SP Mỹ thuật

2015

18

38

 

26.3

71.1

84.2

4

Ngành MT Ứng dụng

2015

66

41

 

12.2

85.4

90.2

5

Ngành Đồ họa

2015

0

17

 

17.6

76.5

76.5

b

Chương trình tiên tiến              

c

Chương trình giảng
dạy bằng tiếng Anh
             

II

Cao đẳng chính quy              

III

Sau đại học              
free vector