Sách xuất bản

STT TÊN  SÁCH TÁC  GIẢ NXB NĂM 1 Tư tưởng Hồ Chí Minh Bài:Tư tưởng Hồ Chí Minh trên bình diệ n Nghệ thuật tạo hình  - Phan ThanhBình Chính trị Quốc gia 1994 2 Tr ...

Bản giáo giáo trình cấp Bộ

Stt Tên Giáo trình Chủ biên Thời hạn nghiệm thu Kết quả 1 Giáo trình Sơn dầu NGƯT-H/s Trương Bé 1990-1993 Tốt 2 Giáo trình Đồ họa H/s Phan Xuân Sanh 1990-1993 Nghi ...

1 2