Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2015

Thực hiện công văn số 4806/BGDĐT-GDĐH, ngày 28 tháng 9 năm 2016 và công văn số 6396/BGDĐT-GDĐH, ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2015.

Đính kèm: Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2015

free vector