Bản giáo giáo trình cấp Bộ

Stt

Tên Giáo trình

Chủ biên

Thời hạn nghiệm thu

Kết quả

1 Giáo trình Sơn dầu NGƯT-H/s Trương Bé 1990-1993

Tốt

2 Giáo trình Đồ họa H/s Phan Xuân Sanh 1990-1993

Nghiệm thu bước 1

3 Giáo trình Trang trí H/s Phan Hữu Lượng 1990-1993

Tốt

free vector